§ 8. - Organizacja ochrony zdrowia studentów. - Dz.U.1965.55.342 - OpenLEX

§ 8. - Organizacja ochrony zdrowia studentów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.55.342

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1965 r.
§  8.
1.
Dowodem uprawniającym studenta lub osobę określoną w § 1 ust. 3 do świadczeń profilaktyczno-leczniczych jest książka zdrowia, wydana przez właściwą szkołę (studium) według wzoru ustalonego przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Ważność książki zdrowia stwierdza się na podstawie indeksu, legitymacji szkolnej lub innego właściwego w tym zakresie dokumentu.
2.
Dowodem uprawniającym małżonka lub dzieci studenta oraz osoby określonej w § 1 ust. 3 do świadczeń profilaktyczno-leczniczych jest książka zdrowia (ust. 1) wraz z odpowiednimi dokumentami stwierdzającymi okoliczności wymagane w myśl § 1 ust. 2.