§ 6. - Organizacja ochrony zdrowia studentów. - Dz.U.1965.55.342 - OpenLEX

§ 6. - Organizacja ochrony zdrowia studentów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.55.342

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1965 r.
§  6.
1.
Obwodową przychodnię dla studentów organizuje i prowadzi organ do spraw zdrowia prezydium właściwej miejskiej rady narodowej.
2.
W skład obwodowej przychodni dla studentów wchodzą:
1)
przychodnie dla studentów,
2)
poradnie specjalistyczne,
3)
pracownie: analityczna i diagnostyczno-rentgenowska,
4)
dział fizykoterapii,
5)
lekarz sanitarny,
6)
izba chorych lub oddział szpitalny,
7)
sekcja rejestracji i statystyki,
8)
sekcja budżetowo-administracyjna.
3.
Do zadań obwodowej przychodni dla studentów należy w szczególności:
1)
organizowanie działalności zapobiegawczo-leczniczej przez tworzenie przychodni dla studentów przy szkołach wyższych lub wyższych szkołach zawodowych,
2)
wykonywanie zadań przychodni dla studentów w stosunku do tych szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych, przy których taka przychodnia nie została zorganizowana,
3)
udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych w zakresie uzupełniającym świadczenia przychodni dla studentów,
4)
sprawowanie fachowego nadzoru nad działalnością placówek terenowych, wchodzących w jej skład,
5)
systematyczna analiza stanu zdrowotnego i absencji chorobowej oraz opracowywanie wniosków dotyczących poprawy stanu zdrowotnego.