§ 2. - Organizacja ochrony zdrowia studentów. - Dz.U.1965.55.342 - OpenLEX

§ 2. - Organizacja ochrony zdrowia studentów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.55.342

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1965 r.
§  2.
1.
W miejscowości będącej siedzibą szkoły wyższej (wyższej szkoły zawodowej) świadczeń zapobiegawczo-leczniczych udziela osobom określonym w § 1 przychodnia dla studentów zorganizowana przy szkole wyższej (wyższej szkole zawodowej).
2.
Przychodnia dla studentów stanowi placówkę terenową właściwej powiatowej (miejskiej, dzielnicowej) przychodni obwodowej.
3.
W miejscowości, w której liczba studentów, osób określonych w § 1 ust. 3 oraz innych osób uprawnionych do świadczeń przychodni dla studentów wynosi co najmniej 15.000 osób, może być zorganizowana obwodowa przychodnia dla studentów, stanowiąca samodzielną jednostkę organizacyjną i budżetową, w której skład wchodzą jako jej placówki terenowe przychodnie dla studentów zorganizowane w tej miejscowości.
4.
W miejscowości, w której liczba studentów, osób określonych w § 1 ust. 3 oraz innych osób uprawnionych do świadczeń przychodni dla studentów wynosi co najmniej 10.000 osób, może być zorganizowana obwodowa przychodnia dla studentów, jeżeli w skład tej przychodni wchodzą - izba chorych lub oddział szpitalny, poradnie specjalistyczne i pracownie oraz jeżeli przychodnia ta zapewnia opiekę lekarską i pielęgniarską nad chorymi przebywającymi w półsanatoriach dla studentów.
5.
W razie gdy rodzaj lub zakres świadczeń przekracza możliwości przychodni dla studentów albo gdy w miejscu zamieszkania lub pobytu studenta lub osoby określonej w § 1 ust. 3 nie ma takiej przychodni, potrzebnych świadczeń udzielają właściwe zakłady społeczne służby zdrowia przeznaczone dla ogółu ludności.