§ 15. - Organizacja Mennicy Państwowej. - Dz.U.1935.3.18 - OpenLEX

§ 15. - Organizacja Mennicy Państwowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.3.18

Akt utracił moc
Wersja od: 22 stycznia 1935 r.
§  15.
W celu opinjowania ważniejszych spraw, należących do zakresu działania Mennicy Państwowej, utworzona jest przy dyrektorze Mennicy Państwowej rada mennicza.

W skład rady menniczej wchodzą jako jej członkowie: dyrektor Mennicy Państwowej w charakterze przewodniczącego, delegat, wyznaczony przez Ministra Skarbu, zastępca dyrektora Mennicy Państwowej oraz szefowie działów.

Radę menniczą zwołuje w miarę potrzeby dyrektor Mennicy Państwowej, obowiązany zaś jest ją zwołać na żądanie delegata Ministra Skarbu.

Z posiedzeń rady menniczej spisuje się w osobnej księdze protokół, który podpisują wszyscy obecni członkowie rady.