§ 13. - Organizacja Mennicy Państwowej. - Dz.U.1935.3.18 - OpenLEX

§ 13. - Organizacja Mennicy Państwowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.3.18

Akt utracił moc
Wersja od: 22 stycznia 1935 r.
§  13.
Dyrektor Mennicy Państwowej może powierzyć załatwienie pewnych spraw, należących do jego kompetencji, swemu zastępcy.

Zastępca dyrektora Mennicy Państwowej w razie nieobecności dyrektora wchodzi we wszelkie jego prawa i obowiązki.

W razie równoczesnej nieobecności dyrektora Mennicy Państwowej i jego zastępcy, tymczasowe kierownictwo obejmuje jeden z szefów działów, wyznaczony przez Ministra Skarbu.