§ 12. - Organizacja Mennicy Państwowej. - Dz.U.1935.3.18 - OpenLEX

§ 12. - Organizacja Mennicy Państwowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.3.18

Akt utracił moc
Wersja od: 22 stycznia 1935 r.
§  12.
Do dyrektora Mennicy Państwowej natęży:
a)
kierownictwo techniczne i administracyjne Mennicy Państwowej i zarządzanie jej majątkiem;
b)
przyjmowanie, mianowanie i zwalnianie pracowników Mennicy Państwowej z wyjątkiem szefów działów oraz przedstawianie Ministrowi Skarbu wniosków w sprawach osobowych szefów działów zgodnie z obowiązującemi w tej mierze przepisami;
c)
przyznawanie nagród pieniężnych i zapomóg pracownikom Mennicy Państwowej w granicach, przewidzianych w budżecie Mennicy, nie wyżej jednak niż 200 zł na osobę w ciągu roku budżetowego, oraz przedstawianie Ministrowi Skarbu wniosków b przyznawanie nagród pieniężnych i zapomóg powyżej tej kwoty;
d)
podpisywanie umów i korespondencji oraz przyjmowanie zamówień i dokonywanie zakupów w granicach instrukcji, wydanej przez Ministra Skarbu;
e)
przygotowywanie wniosków na radę menniczą i przewodnictwo na jej posiedzeniach;
f)
sporządzanie preliminarzy budżetowych i projektów etatów oraz przedstawianie ich do zatwierdzenia Ministrowi Skarbu;
g)
sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności Mennicy Państwowej i przedstawianie ich Ministrowi Skarbu.