Organizacja, kwalifikacje personelu, sposób funkcjonowania i rodzaje podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposób współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.734

Akt utracił moc
Wersja od: 28 czerwca 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 25 czerwca 2012 r.
w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi

Na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Podmioty lecznicze wykonujące świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu realizują:
1)
działania diagnostyczne w zakresie diagnozy nozologicznej i problemowej;
2)
programy korekcyjne dla osób spożywających alkohol ryzykownie i szkodliwie lub używających substancji psychoaktywnych oraz osób z zaburzeniami nawyków i popędów;
3)
programy psychoterapii uzależnień;
4)
programy psychoterapii zaburzeń funkcjonowania członków rodziny, które wynikają ze spożywania alkoholu lub używania innych substancji psychoaktywnych przez osoby bliskie, zwane dalej "programami psychoterapii członków rodzin";
5)
indywidualne świadczenia zapobiegawczo-lecznicze dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin;
6)
indywidualne świadczenia rehabilitacyjne dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin;
7)
działania konsultacyjno-edukacyjne dla członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu.
1.
Działania diagnostyczne, o których mowa w § 1 pkt 1, polegają na:
1)
rozpoznaniu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wynikających ze spożywania alkoholu lub używania innych substancji psychoaktywnych, rozpoznaniu zaburzeń nawyków i popędów oraz zaburzeń występujących u członków rodziny w następstwie spożywania alkoholu lub używania innych substancji psychoaktywnych lub zaburzeń nawyków i popędów u osób bliskich;
2)
rozpoznaniu niezbędnych do skonstruowania planu terapii aktualnych problemów pacjenta, a także przyczyn i mechanizmów będących ich podłożem.
2.
Programy korekcyjne, o których mowa w § 1 pkt 2, obejmują indywidualne lub grupowe oddziaływania psychologiczne zmierzające do ograniczenia szkód wynikających ze spożywania alkoholu lub używania innych substancji psychoaktywnych u osób nieuzależnionych lub do ograniczenia szkód wynikających z zachowań impulsywnych u osób z zaburzeędów.niami nawyków i pop
3.
Programy psychoterapii uzależnień, o których mowa w § 1 pkt 3, obejmują indywidualne i grupowe oddziaływania psychologiczne ukierunkowane na poprawę stanu psychofizycznego i funkcjonowania społecznego osób uzależnionych od alkoholu poprzez redukcję objawów i mechanizmów uzależnień oraz uczenie umiejętności potrzebnych do podtrzymania pozytywnej zmiany.
4.
Programy psychoterapii członków rodzin obejmują oddziaływania psychologiczne ukierunkowane na usunięcie lub złagodzenie zaburzeń powstałych w wyniku przewlekłego stresu u członków rodziny, spowodowanego spożywaniem alkoholu lub używaniem innych substancji psychoaktywnych przez osobę bliską.
5.
Indywidualne świadczenia zapobiegawczo-lecznicze, o których mowa w § 1 pkt 5, obejmują:
1)
leczenie stanów występujących w przebiegu uzależnienia od alkoholu, w szczególności leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych;
2)
leczenie szkód zdrowotnych spowodowanych spożywaniem alkoholu u osób przystępujących do psychoterapii uzależnienia od alkoholu;
3)
psychofarmakoterapię ułatwiającą osiąganie celów terapii uzależnienia od alkoholu;
4)
psychofarmakoterapię współwystępujących zaburzeń psychicznych.
6.
Indywidualne świadczenia rehabilitacyjne, o których mowa w § 1 pkt 6, obejmują oddziaływania psychospołeczne i pomocnicze medyczne, ukierunkowane na przywrócenie zdolności funkcjonowania społecznego osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin.
7.
Działania konsultacyjno-edukacyjne, o których mowa w § 1 pkt 7, obejmują grupowe lub indywidualne poradnictwo ukierunkowane na zwiększenie rozumienia uzależnienia, problemów rodziny osób uzależnionych od alkoholu oraz poznanie ofert leczenia osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin.
1.
Podmioty lecznicze, o których mowa w § 1, prowadzą placówki leczenia uzależnienia od alkoholu, zwane dalej "placówkami", którymi są:
1)
poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia;
2)
poradnia leczenia uzależnień;
3)
całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu;
4)
całodobowy oddział leczenia uzależnień;
5)
dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu;
6)
dzienny oddział leczenia uzależnień;
7)
oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych;
8)
hostel dla osób uzależnionych od alkoholu.
2.
Placówki mogą działać jako ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu, jeżeli zapewniają wykonywanie:
1)
stacjonarnych i ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin albo
2)
ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin, a w skład ośrodka wchodzą:
a)
dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu lub dzienny oddział leczenia uzależnień oraz
b)
poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia lub poradnia leczenia uzależnień.
Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia oraz poradnia leczenia uzależnień wykonują następujące zadania:
1)
diagnozowanie:
a)
zaburzeń spowodowanych spożywaniem alkoholu lub używaniem innych substancji psychoaktywnych,
b)
zaburzeń nawyków i popędów;
2)
diagnozowanie zaburzeń występujących u członków rodzin osób:
a)
spożywających alkohol lub używających innych substancji psychoaktywnych,
b)
z zaburzeniami nawyków i popędów;
3)
realizację programów korekcyjnych dla osób:
a)
spożywających alkohol ryzykownie i szkodliwie,
b)
spożywających alkohol ryzykownie i szkodliwie oraz używających innych substancji psychoaktywnych,
c)
z zaburzeniami nawyków i popędów;
4)
realizację programów psychoterapii dla:
a)
osób uzależnionych od alkoholu,
b)
osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
c)
osób z zaburzeniami nawyków i popędów,
d)
członków rodzin dotkniętych następstwami spożywania alkoholu lub używania innych substancji psychoaktywnych,
e)
członków rodzin osób z zaburzeniami nawyków i popędów;
5)
udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych dla:
a)
osób uzależnionych od alkoholu,
b)
osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
c)
osób z zaburzeniami nawyków i popędów,
d)
członków rodzin dotkniętych następstwami spożywania alkoholu lub używania innych substancji psychoaktywnych,
e)
członków rodzin osób z zaburzeniami nawyków i popędów;
6)
prowadzenie działań konsultacyjno-edukacyjnych dla członków rodzin:
a)
dotkniętych następstwami spożywania alkoholu lub używania innych substancji psychoaktywnych,
b)
osób z zaburzeniami nawyków i popędów.
Całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu oraz całodobowy oddział leczenia uzależnień wykonują następujące zadania:
1)
diagnozowanie:
a)
zaburzeń spowodowanych spożywaniem alkoholu lub używaniem innych substancji psychoaktywnych,
b)
zaburzeń nawyków i popędów;
2)
realizację programów psychoterapii dla osób:
a)
uzależnionych od alkoholu,
b)
uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
c)
z zaburzeniami nawyków i popędów;
3)
udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych dla pozostających w programie terapii osób:
a)
uzależnionych od alkoholu,
b)
uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
c)
z zaburzeniami nawyków i popędów;
4)
prowadzenie działań konsultacyjno-edukacyjnych dla członków rodzin:
a)
dotkniętych następstwami spożywania alkoholu lub używania innych substancji psychoaktywnych,
b)
osób z zaburzeniami nawyków i popędów;
5)
przygotowanie pacjenta do kontynuowania terapii w poradni terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia lub poradni leczenia uzależnień.
Dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu oraz dzienny oddział leczenia uzależnień wykonują następujące zadania:
1)
diagnozowanie:
a)
zaburzeń spowodowanych spożywaniem alkoholu lub używaniem innych substancji psychoaktywnych,
b)
zaburzeń nawyków i popędów;
2)
diagnozowanie zaburzeń występujących u członków rodzin osób:
a)
spożywających alkohol lub używających innych substancji psychoaktywnych,
b)
z zaburzeniami nawyków i popędów;
3)
realizację programów psychoterapii dla:
a)
osób uzależnionych od alkoholu,
b)
osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
c)
osób z zaburzeniami nawyków i popędów,
d)
członków rodzin dotkniętych następstwami spożywania alkoholu lub używania innych substancji psychoaktywnych,
e)
członków rodzin osób z zaburzeniami nawyków i popędów;
4)
udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych dla pozostających w programie terapii:
a)
osób uzależnionych od alkoholu,
b)
osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
c)
osób z zaburzeniami nawyków i popędów,
d)
członków rodzin dotkniętych następstwami spożywania alkoholu lub używania innych substancji psychoaktywnych,
e)
członków rodzin osób z zaburzeniami nawyków i popędów;
5)
prowadzenie działań konsultacyjno-edukacyjnych dla członków rodzin:
a)
dotkniętych następstwami spożywania alkoholu lub używania innych substancji psychoaktywnych,
b)
członków rodzin osób z zaburzeniami nawyków i popędów;
6)
przygotowanie pacjenta do kontynuowania terapii w poradni terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia lub poradni leczenia uzależnień.
Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych wykonuje następujące zadania:
1)
diagnozowanie zaburzeń spowodowanych spożywaniem alkoholu lub używaniem innych substancji psychoaktywnych;
2)
leczenie alkoholowego lub polekowego zespołu abstynencyjnego;
3)
motywowanie pacjentów do podjęcia psychoterapii uzależnień.
Hostel dla osób uzależnionych od alkoholu:
1)
zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną;
2)
realizuje program rehabilitacyjny nakierowany na zwiększenie społecznych kompetencji i samodzielne funkcjonowanie osób uzależnionych.
1.
Placówkami, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-6 i 8, kieruje specjalista psychoterapii uzależnień posiadający co najmniej pięcioletni staż pracy w zakresie leczenia uzależnień.
2.
Oddziałem leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych kieruje lekarz specjalista w dziedzinie:
1)
psychiatrii lub
2)
chorób wewnętrznych, lub
3)
neurologii, lub
4)
anestezjologii, lub
5)
anestezjologii i reanimacji, lub
6)
anestezjologii i intensywnej terapii.
1.
Zarząd województwa organizuje na terenie województwa wojewódzki ośrodek terapii uzależnienia i współuzależnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z wymaganiami, o których mowa w § 3 ust. 2.
2.
Do zadań wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia i współuzależnienia należy w szczególności:
1)
monitorowanie funkcjonowania placówek leczenia uzależnienia od alkoholu w zakresie dostępności świadczeń stacjonarnych i całodobowych oraz ambulatoryjnych w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu na terenie województwa;
2)
ocena jakości świadczeń stacjonarnych i całodobowych oraz ambulatoryjnych w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu udzielanych na terenie województwa oraz przygotowanie wniosków i zaleceń w tym zakresie, w tym wnioskowanie o konieczności podjęcia doskonalenia zawodowego pracowników;
3)
opiniowanie wojewódzkich strategii i planów w zakresie zdrowia publicznego;
4)
udzielanie konsultacji podmiotom leczniczym prowadzącym placówki oraz innym podmiotom zajmującym się rozwiązywaniem problemów alkoholowych;
5)
prowadzenie działalności metodyczno-organizacyjnej w zakresie zbierania i opracowywania danych statystycznych dotyczących rozpowszechnienia uzależnienia od alkoholu i związanych z nim problemów oraz leczenia uzależnienia od alkoholu na terenie województwa, a także ocena tych danych;
6)
inicjowanie i realizacja działań podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników merytorycznych zatrudnionych w placówkach, w tym organizowanie staży i szkoleń;
7)
inicjowanie i prowadzenie działań podnoszących kompetencje zawodowe osób współdziałających z placówkami w realizacji zadań programowych;
8)
współpraca z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wojewódzkim konsultantem do spraw psychiatrii i wojewódzkim konsultantem do spraw psychologii klinicznej.
1.
Podmioty lecznicze, o których mowa w § 1, współpracują w szczególności z:
1)
Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Instytutem Psychiatrii i Neurologii w zakresie wdrażania standardów i procedur terapeutycznych oraz podnoszenia kwalifikacji personelu udzielającego świadczeń medycznych, a także monitorowania efektów terapii;
2)
podmiotami leczniczymi sprawującymi opiekę podstawową i psychiatryczną;
3)
wojewódzkim ośrodkiem terapii uzależnienia i współuzależnienia;
4)
organami samorządów terytorialnych w realizacji ustawowo określonych zadań własnych gmin, powiatów i województw;
5)
środowiskami samopomocowymi, w szczególności ze wspólnotą Anonimowych Alkoholików i klubami abstynenta w zakresie środowiskowych oddziaływań wspierających abstynencję pacjentów;
6)
ośrodkami pomocy społecznej właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania lub stałego przebywania osoby uzależnionej od alkoholu;
7)
organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.
2.
Współpraca, o której mowa w ust. 1, odbywa się przez:
1)
informowanie o ofercie leczenia uzależnienia od alkoholu oraz ofercie leczenia członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu;
2)
udział w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników merytorycznych;
3)
wskazywanie pacjentom innych podmiotów leczniczych ofert mogących bardziej odpowiadać ich potrzebom;
4)
ustalanie z właściwymi organami samorządu terytorialnego i ośrodkami pomocy społecznej możliwości udzielenia osobie uzależnionej od alkoholu wsparcia niezbędnego do umożliwienia jej zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, których własnym staraniem nie jest w stanie zaspokoić, i informowanie osoby uzależnionej od alkoholu o możliwości uzyskania takiego wsparcia, a także miejscu, w którym może ubiegać się o uzyskanie wsparcia;
5)
wspieranie inicjatyw instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych podejmowanych na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych w środowiskach lokalnych.
1.
Psychoterapię uzależnienia od alkoholu i psychoterapię członków rodzin prowadzą osoby posiadające certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień albo decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych.
2.
W udzielaniu świadczeń z zakresu psychoterapii uzależnienia od alkoholu i psychoterapii członków rodzin, pod nadzorem merytorycznym osób, o których mowa w ust. 1, mogą uczestniczyć osoby:
1)
posiadające certyfikat instruktora terapii uzależnień albo decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych;
2)
ubiegające się o otrzymanie certyfikatów specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień, które uczestniczą w programie szkolenia, o którym mowa w § 14.
3.
Za wyznaczenie osób sprawujących nadzór merytoryczny, o którym mowa w ust. 2, oraz określenie zakresu tego nadzoru odpowiada kierownik placówki.
4.
Przy określaniu zakresu nadzoru merytorycznego sprawowanego nad osobami, o których mowa w ust. 2, uwzględnia się dotychczasowe doświadczenie w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w placówkach, a w odniesieniu do osób, o których mowa w ust. 2 pkt 2, także ich stopień zaawansowania w programie szkolenia, o którym mowa w § 14.
1.
Certyfikaty, o których mowa w § 12 ust. 1 i 2, są wydawane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2.
Certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień wydaje się osobie, która:
1)
posiada tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub osobie, która uzyskała tytuł magistra uzyskany po studiach na kierunkach: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, resocjalizacja, nauki o rodzinie, teologia lub filozofia;
2)
ukończyła program szkolenia, o którym mowa w § 14;
3)
zdała egzamin certyfikacyjny organizowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obejmujący zagadnienia zawarte w programie szkolenia, o którym mowa w § 14.
3.
Certyfikat instruktora terapii uzależnień wydaje się osobie, która:
1)
posiada wykształcenie co najmniej średnie;
2)
ukończyła program szkolenia, o którym mowa w § 14;
3)
zdała egzamin certyfikacyjny organizowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obejmujący zagadnienia zawarte w programie szkolenia, o którym mowa w § 14.
4.
Osoby uczestniczące w programie szkolenia w zakresie instruktora terapii uzależnień, które w trakcie trwania programu szkolenia spełniły wymagania, o których mowa w ust. 2 pkt 1, zostają, na swój wniosek, uczestnikami programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień.
5.
Potwierdzeniem statusu uczestnictwa w programie szkolenia, o którym mowa w § 14, jest zaświadczenie wydawane na okres 5 lat przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
6.
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi ewidencję wydawanych certyfikatów, o których mowa w § 12 ust. 1 i 2, oraz zaświadczeń, o których mowa w ust. 5.
1.
Program szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz program szkolenia w zakresie instruktora terapii uzależnień, zwane dalej "programem szkolenia", opracowuje Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2.
Program szkolenia obejmuje:
1)
szkolenie w zakresie podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej oraz nowoczesnych metod diagnozowania i terapii uzależnienia i psychoterapii członków rodzin - w wymiarze nie mniejszym niż 650 godzin zajęć dydaktycznych;
2)
staż kliniczny w placówce - w wymiarze nie mniejszym niż 80 godzin roboczych;
3)
superwizję kliniczną dla celów szkoleniowych - w wymiarze nie mniejszym niż 70 godzin zajęć dydaktycznych.
3.
Etapy programu szkolenia wymienione w ust. 2 są realizowane, z uwzględnieniem zakresu przedmiotowego danego programu szkolenia, przez podmioty i osoby, które uzyskały odpowiednio:
1)
akredytację Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na prowadzenie szkolenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1;
2)
akredytację Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na prowadzenie stażu klinicznego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2;
3)
wpis na prowadzoną przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych listę osób uprawnionych do prowadzenia superwizji, o której mowa w ust. 2 pkt 3.
1.
Podmiot ubiegający się o akredytację na organizację szkolenia, o którym mowa w § 14 ust. 2 pkt 1, uzyskuje akredytację, jeżeli zapewnia:
1)
bazę dydaktyczną o strukturze dostosowanej do liczby uczestników szkolenia;
2)
rekrutację uczestników szkolenia jedynie spośród osób spełniających wymagania, o których mowa w § 13 ust. 2 i 3;
3)
kadrę dydaktyczną, w której co najmniej 60% osób realizujących program szkolenia posiada certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień albo decyzję o uznaniu kwalifikacji oraz co najmniej 7-letni staż pracy w psychoterapii osób uzależnionych, a pozostałe osoby posiadają tytuł lekarza specjalisty w zakresie psychiatrii lub psychologa klinicznego bądź uprawnienia do prowadzenia treningów psychologicznych lub psychoterapii;
4)
realizację programu szkolenia zgodną z zakresem przedmiotowym, o którym mowa w ust. 2;
5)
prowadzenie ewaluacji programu szkolenia.
2.
Podmiot ubiegający się o akredytację na prowadzenie stażu klinicznego, o którym mowa w § 14 ust. 2 pkt 2, uzyskuje akredytację, jeżeli zapewnia:
1)
realizację kompleksowego programu psychoterapii uzależnień obejmującego:
a)
program diagnostyczno-motywujący,
b)
podstawowy program leczenia,
c)
program zapobiegania nawrotom,
d)
pogłębiony program leczenia,
e)
program diagnostyki i interwencji kryzysowej,
f)
program leczenia epizodu lub nawrotu zaburzeń wynikających ze spożywania alkoholu;
2)
wykwalifikowaną kadrę, w skład której wchodzą osoby posiadające certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień, w liczbie osób odpowiedniej do liczby uczestników szkolenia;
3)
prowadzenie ewaluacji programu stażu klinicznego;
4)
rekrutację uczestników stażu wyłącznie wśród osób, które przedstawią zaświadczenia o zaliczeniu szkolenia, o którym mowa w § 14 ust. 2 pkt 1.
3.
Wpisu na listę, o której mowa w § 14 ust. 3 pkt 3, dokonuje się, jeżeli wnioskodawca:
1)
posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2)
posiada certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień;
3)
ukończył szkołę psychoterapii lub specjalizację z psychologii klinicznej lub z psychiatrii;
4)
posiada co najmniej 7-letni staż pracy w terapii osób uzależnionych;
5)
posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie konsultacyjno-szkoleniowe;
6)
nie był karany za popełnienie przestępstwa;
7)
prezentuje nienaganną postawę etyczną.
1.
Akredytacji, o których mowa w § 14 ust. 3 pkt 1 i 2, udziela się na okres 3 lat.
2.
Akredytacji, o których mowa w § 14 ust. 3 pkt 1 i 2, udziela się na wniosek.
3.
Wniosek o udzielenie akredytacji, o której mowa w § 14 ust. 3 pkt 1, zawiera:
1)
imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę (firmę), siedzibę i adres oraz numer telefonu wnioskodawcy;
2)
formę organizacyjno-prawną wnioskodawcy;
3)
odpis wpisu wnioskodawcy z rejestru właściwego dla prowadzonej przez niego działalności;
4)
program szkolenia zawierający:
a)
plan zajęć dydaktycznych wraz z ich zakresem godzinowym,
b)
zakres tematyczny poszczególnych zajęć,
c)
opis systemu weryfikacji wiedzy nabytej przez uczestników szkolenia;
5)
informacje na temat kwalifikacji kadry dydaktycznej;
6)
informację na temat posiadanej bazy dydaktycznej;
7)
informację na temat maksymalnej liczby osób, które mogą być jednorazowo objęte szkoleniem, i maksymalnej liczby osób w grupie warsztatowej;
8)
opis sposobu ewaluacji szkolenia.
4.
Wniosek o udzielenie akredytacji, o której mowa w § 14 ust. 3 pkt 2, zawiera:
1)
nazwę (firmę), siedzibę i adres oraz numer telefonu wnioskodawcy;
2)
formę organizacyjno-prawną wnioskodawcy;
3)
odpis wpisu wnioskodawcy z rejestru właściwego dla prowadzonej przez niego działalności;
4)
opis programu terapeutycznego realizowanego w placówce;
5)
plan stażu klinicznego;
6)
opis systemu weryfikacji umiejętności uczestników stażu klinicznego;
7)
informacje o kompetencjach zawodowych pracowników merytorycznych zatrudnionych w placówce;
8)
opis sposobu ewaluacji stażu klinicznego.
5.
Wniosek o wpis na listę, o której mowa w § 14 ust. 3 pkt 3, zawiera:
1)
imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres oraz numer telefonu wnioskodawcy;
2)
opis przebiegu pracy zawodowej;
3)
informację o wykształceniu i uzyskanych uprawnieniach zawodowych wraz z poświadczającymi je dokumentami lub ich poświadczonymi za zgodność kopiami;
4)
informację o odbytych szkoleniach z zakresu psychoterapii, w tym psychoterapii uzależnień, z poświadczającymi je dokumentami lub ich poświadczonymi za zgodność kopiami;
5)
opis dotychczasowych doświadczeń w zakresie konsultacyjno-szkoleniowym;
6)
opis sposobu ewaluacji superwizji klinicznej dla celów szkoleniowych;
7)
oświadczenie kandydata o niekaralności;
8)
oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
1.
Certyfikaty specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stają się certyfikatami specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień w rozumieniu przepisów niniejszego rozporządzenia.
2.
Osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia uzyskały status osób uczestniczących w programie szkoleniowym, o którym mowa § 13 ust. 5, uczestniczą w programie szkoleniowym na zasadach określonych niniejszym rozporządzeniem.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2012 r.3)
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 115, poz. 793 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 144, poz. 1175, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 127, poz. 857, z z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654 i Nr 120, poz. 690 oraz z 2012 r. poz. 405.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu (Dz. U. z 2000 r. Nr 3, poz. 44 oraz z 2005 r. Nr 181, poz. 1522), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 219 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092).