§ 8. - Organizacja kształcenia oraz warunki i formy realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i... - Dz.U.2020.2181 t.j. - OpenLEX

§ 8. - Organizacja kształcenia oraz warunki i formy realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2181 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 grudnia 2020 r.
§  8. 
1. 
W jednostkach pomocy społecznej, zwanych dalej "jednostkami", mogą być organizowane:
1)
przedszkola specjalne;
2)
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych;
3)
szkoły podstawowe specjalne;
4)
szkoły ponadpodstawowe specjalne.
2. 
Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz szkoły zorganizowane w jednostkach zapewniają uczniom kształcenie oraz specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze, organizowane w czasie uzgodnionym z kierownikiem jednostki, a w przypadku przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół, zorganizowanych w domach pomocy społecznej - także z uwzględnieniem wskazań zespołów terapeutyczno-opiekuńczych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 57 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876).