§ 6. - Organizacja kształcenia oraz warunki i formy realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i... - Dz.U.2020.2181 t.j. - OpenLEX

§ 6. - Organizacja kształcenia oraz warunki i formy realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2181 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 grudnia 2020 r.
§  6. 
1. 
Specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkołach, zorganizowanych w podmiotach, realizuje się w specjalnych grupach wychowawczych, zwanych dalej "grupami wychowawczymi", lub w specjalnym zespole pozalekcyjnym zajęć wychowawczych, zwanym dalej "zespołem pozalekcyjnym".
2. 
Jeżeli liczba uczniów objętych specjalnymi działaniami opiekuńczo-wychowawczymi odpowiednio w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych lub szkołach, zorganizowanych w podmiocie, wynosi mniej niż 60, tworzy się grupy wychowawcze.
3. 
Grupą wychowawczą opiekuje się wychowawca grupy wychowawczej.
4. 
Liczba uczniów w grupach wychowawczych wynosi:
1)
chorych leżących - do 12;
2)
chorych chodzących - do 16;
3)
z zaburzeniami psychicznymi lub sprzężonymi dysfunkcjami - do 8.
5. 
Uczniowie, którzy ze względu na stan zdrowia i stosowane metody leczenia wymagają stałego lub częstego leżenia w ciągu dnia, są zaliczani do chorych leżących. Jeżeli co najmniej połowa grupy wychowawczej to chorzy leżący, wówczas całą grupę zalicza się do chorych leżących.
6. 
Zespół pozalekcyjny tworzy się, jeżeli liczba uczniów objętych specjalnymi działaniami opiekuńczo-wychowawczymi odpowiednio w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych lub w szkołach, zorganizowanych w podmiocie, wynosi co najmniej 60.
7. 
Zespół pozalekcyjny dzieli się na grupy wychowawcze.
8. 
W przypadku utworzenia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub szkole, zorganizowanych w podmiocie, zespołu pozalekcyjnego, odpowiednio dyrektor tego przedszkola lub tej szkoły może utworzyć stanowisko kierownika zespołu pozalekcyjnego. Zakres obowiązków kierownika zespołu pozalekcyjnego ustala odpowiednio dyrektor przedszkola lub dyrektor szkoły.
9. 
Pracę zespołu pozalekcyjnego i grupy wychowawczej organizuje się w ciągu całego roku, również w okresie ferii szkolnych i w dniach wolnych od nauki.