§ 10. - Organizacja kształcenia oraz warunki i formy realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach... - Dz.U.2020.2181 t.j. - OpenLEX

§ 10. - Organizacja kształcenia oraz warunki i formy realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2181 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 grudnia 2020 r.
§  10. 
1. 
Specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze w jednostkach organizuje się w celu zaspokajania potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów oraz zagospodarowania ich czasu wolnego.
2. 
Działania, o których mowa w ust. 1, są realizowane w szczególności w formie:
1)
zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w tym zajęć czytelniczych, plastycznych, teatralnych i wokalno-muzycznych;
2)
gier i zabaw oraz zajęć sportowych, turystycznych i krajoznawczych.