Organizacja i zasady działania stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz kwalifikacje wymagane od pracowników tych stacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.56.677

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 30 czerwca 2000 r.
w sprawie organizacji i zasad działania stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz kwalifikacji wymaganych od pracowników tych stacji. *

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136) zarządza się, co następuje:
1.
W skład wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej mogą wchodzić oddziały zamiejscowe.
2.
W wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub oddziale zamiejscowym mogą być tworzone: działy, oddziały, sekcje, pracownie i samodzielne stanowiska pracy.
3.
W dziale wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub dziale oddziału zamiejscowego mogą być tworzone: oddziały, sekcje, pracownie i samodzielne stanowiska pracy.
1.
W kolejowej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub portowej stacji sanitarno-epidemiologicznej mogą być tworzone: oddziały, sekcje, pracownie i samodzielne stanowiska pracy.
2.
W oddziale kolejowej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub oddziale portowej stacji sanitarno-epidemiologicznej mogą być tworzone: sekcje, pracownie i samodzielne stanowiska pracy.
1.
W skład powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej mogą wchodzić oddziały terenowe.
2.
W powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub oddziale terenowym mogą być tworzone: działy, oddziały, sekcje, pracownie i samodzielne stanowiska pracy.
3.
W dziale powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub dziale oddziału terenowego mogą być tworzone: oddziały, sekcje, pracownie i samodzielne stanowiska pracy.
Stacja sanitarno-epidemiologiczna zapewnia realizację zadań inspektora sanitarnego należących do jego kompetencji, w szczególności poprzez:
1)
prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych,
2)
wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych,
3)
wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych,
4)
opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności,
5)
działalność przeciwepidemiczną,
6)
opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego,
7)
przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
8)
przygotowywanie wniosków do kolegiów do spraw wykroczeń,
9)
przygotowywanie spraw związanych z prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów,
10)
inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia,
11)
opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności stacji sanitarno-epidemiologicznej,
12)
prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych.
Kwalifikacje wymagane od pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych określa załącznik do rozporządzenia.
Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 października 1996 r. w sprawie organizacji i zasad działania stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz kwalifikacji wymaganych od pracowników tych stacji (Monitor Polski Nr 83, poz. 727).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

KWALIFIKACJE WYMAGANE OD PRACOWNIKÓW STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH

Lp.Stanowisko pracyWymagane kwalifikacje zawodowe, wykształcenie, specjalizacja, przeszkolenieLiczba lat pracy
1234
I. Pracownicy działalności podstawowej
1Wojewódzki inspektor sanitarnywedług odrębnych przepisów8
2Powiatowy, portowy, kolejowy

inspektor sanitarny

według odrębnych przepisów6
3Zastępca wojewódzkiego inspektora sanitarnegowyższe medyczne1) i specjalizacja mająca zastosowanie w wykonywaniu zadań Inspekcji Sanitarnej lub inne5
Zastępca powiatowego inspektora sanitarnegowyższe i specjalizacja mająca zastosowanie w wykonywaniu zadań Inspekcji Sanitarnej
Kierownik oddziału zamiejscowego (terenowego)
4Główny specjalista ds. jakościwyższe medyczne1) i specjalizacja w dziedzinie medycyny mającej zastosowanie w wykonywaniu zadań Inspekcji Sanitarnej lub inne wyższe i specjalizacja w dziedzinie mającej zastosowanie w wykonywaniu zadań Inspekcji Sanitarnej oraz certyfikat PCBC kandydata na auditora lub auditora wiodącego6
5Kierownik działu, oddziałuwyższe medyczne1) i specjalizacja w dziedzinie medycyny mającej zastosowanie w wykonywaniu zadań Inspekcji Sanitarnej lub inne wyższe i specjalizacja w dziedzinie mającej zastosowanie w wykonywaniu zadań Inspekcji Sanitarnej, lub ukończone studium podyplomowe w odpowiednim kierunku6
6Kierownik sekcji, pracowniwyższe medyczne1) i specjalizacja w dziedzinie medycyny mającej zastosowanie w wykonywaniu zadań Inspekcji Sanitarnej lub wyższe i specjalizacja w dziedzinie mającej zastosowanie w wykonywaniu zadań Inspekcji Sanitarnej, lub ukończone studium podyplomowe w odpowiednim kierunku6
7Starszy asystentwyższe medyczne1) i specjalizacja w dziedzinie medycyny mającej zastosowanie w wykonywaniu zadań Inspekcji Sanitarnej lub inne wyższe i specjalizacja w dziedzinie mającej zastosowanie w wykonywaniu zadań Inspekcji Sanitarnej5
8Asystentwyższe medyczne1) i specjalizacja w dziedzinie medycyny mającej3
Specjalista ds. sanitarnychzastosowanie w wykonywaniu zadań Inspekcji Sanitarnej lub inne wyższe i specjalizacja w dziedzinie mającej zastosowanie w wykonywaniu zadań Inspekcji Sanitarnej
9Młodszy asystentwyższe medyczne1) lub inne wyższe mające zastosowanie przy wykonywaniu zadań Inspekcji Sanitarnej 1
10Starszy instruktor higieny, starszy instruktor ds. oświaty zdrowotnej, starsza pielęgniarka, starszy technik2) średnie medyczne lub inne średnie mające zastosowanie przy wykonywaniu zadań Inspekcji Sanitarnej5
11Instruktor higieny, instruktor ds. oświaty zdrowotnej, pielęgniarka, technik2) średnie medyczne lub inne średnie mające zastosowanie przy wykonywaniu zadań Inspekcji Sanitarnej-
12Starsza rejestratorka medyczna, starsza sekretarka medyczna, starszy statystyk medycznyśrednie5
13Rejestratorka medyczna, sekretarka medyczna, statystyk medycznyśrednie-
14Operator ciśnieniowych sterylizatorów gazowych i parowychśrednie, przeszkolenie specjalistyczne i uprawnienia kwalifikacyjne typu "E"-
15Kontroler sanitarny3), dezynfektor,średnie-
pomoc laboratoryjnapodstawowe oraz przeszkolenie zawodowe
II. Pracownicy techniczni, ekonomiczni i administracji
1Zastępca kierownika stacji sanitarno-epidemiologicznej ds. organizacyjno-administracyjnychwyższe ekonomiczne lub inne wyższe mające zastosowanie przy wykonywaniu zadań Inspekcji Sanitarnej5
2Główny księgowywyższe ekonomiczne5
3Zastępca głównego księgowegowyższe ekonomiczne4
średnie ekonomiczne8
4Radca prawnywedług odrębnych przepisów-
5Starszy: specjalista, informatykwyższe o odpowiednim kierunku5
6Specjalista, informatykwyższe o odpowiednim kierunku3
7Kierownik działu, oddziałuwyższe o odpowiednim kierunku3
Kierownik sekcjiśrednie o odpowiednim kierunku5
8Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracywyższe oraz ukończone szkolenie dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy3 w służbie

bhp

średnie oraz ukończone szkolenie dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy5 w służbie

bhp

9Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracywyższe oraz ukończone szkolenie dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy2
średnie oraz ukończone szkolenie dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy4
10Inspektor ochrony przeciwpożarowej, inspektor obrony cywilnej i spraw obronnychwyższe o odpowiednim kierunku i przeszkolenie specjalistyczne1
średnie o odpowiednim kierunku i przeszkolenie specjalistyczne5
11Starszy: rewident, księgowy, technik informatykwyższe o odpowiednim kierunku-
średnie o odpowiednim kierunku2
12Starszy kasjerśrednie o odpowiednim kierunku2
13Księgowy, technik informatyk, rewidentśrednie o odpowiednim kierunku-
14Starszy: referent, archiwistaśrednie2
15Kasjerśrednie-
16Referent, sekretarka, archiwistaśrednie-
17Starszy magazynierśrednie1
18Magazynierśrednie-
19Maszynistkapodstawowe i kurs maszynopisania-
20Telefonistkapodstawowe-
III. Pracownicy gospodarczy i obsługi
1Konserwator urządzeń technicznychśrednie techniczne-
zasadnicze zawodowe o odpowiednim kierunku
2Starszy mistrzśrednie techniczne5
zasadnicze zawodowe i uprawnienia mistrzowskie
3Mistrzśrednie techniczne-
zasadnicze zawodowe i uprawnienia mistrzowskie
4Hydraulik, ślusarz, elektromechanik,zasadnicze zawodowe-
tokarz, elektryk, spawacz i innipodstawowe i kurs przysposobienia zawodowego
5Kierowcapodstawowe i prawo jazdy odpowiedniej kategorii6 miesięcy
6Palacz kotłów parowych i wodnychpodstawowe i kurs przysposobienia zawodowego oraz kwalifikacje typu "E"6 miesięcy
7Pomocnik palaczapodstawowe i przyuczenie do zawodu-
8Starszy: dozorca, strażnik, portierpodstawowe i przyuczenie do zawodu3
9Dozorca, strażnik, portier, woźny, dźwigowy, szatniarz, powielaczowy, sprzątaczka, goniec, robotnik gospodarczy, praczkapodstawowe i przeszkolenie zawodowe-
1) Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o wyższym wykształceniu medycznym, należy przez to rozumieć lekarza, lekarza stomatologa, magistra pielęgniarstwa, magistra farmacji i magistra analityki medycznej.

2) Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o techniku, należy przez to rozumieć technika analityki medycznej lub inną osobę z wykształceniem średnim technicznym mającym zastosowanie w wykonywaniu zadań Inspekcji Sanitarnej.

3) Dotyczy wyłącznie osób zatrudnionych do dnia wejścia w życie rozporządzenia.

* Z dniem 1 stycznia 2002 r. nin. rozporządzenie traci moc w części sprzecznej z ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.98.90.575), w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych ustaw (Dz.U.01.128.1407).