Art. 8. - Organizacja i zakres działania rad narodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.3.26 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 1949 r.
Art.  8.

Prezydium każdej rady narodowej wyższego stopnia sprawdza w granicach swojej właściwości terytorialnej prawidłowość ukonstytuowania się rad narodowych niższych stopni.