Art. 26. - Organizacja i zakres działania rad narodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.3.26 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 1949 r.
Art.  26.
§  1.
Zakres działania Krajowej Rady Narodowej obejmuje:

1) ustawodawstwo;

2) planowanie działalności publicznej, w szczególności ustalanie budżetów i planów świadczeń w naturze;

3) ustalanie stanu liczebnego wojska oraz liczby mającego być pobranym rekruta;

4) kontrolę działalności organów wykonawczych, z punktu widzenia zgodności z ustawami i uchwalonymi planami, oraz polityki i celowości;

5) powoływanie i odwoływanie Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego;

6) uchwalanie w drodze ustawy podstawowych aktów gospodarki, jako to: zaciągania pożyczek, zbycia, zamiany lub obciążania nieruchomego majątku państwowego, przyjęcia gwarancji finansowych;

7) zatwierdzenie umów handlowych, celnych oraz stale obciążających Państwo pod względem finansowym;

8) uchwalanie w drodze ustawy nadzwyczajnych aktów politycznych, jako to: wypowiadanie wojny, zawarcie pokoju, zawarcie przymierza, wprowadzenie stanu wyjątkowego, wprowadzenie stanu wojennego, zatwierdzenie międzynarodowych umów państwowych, wprowadzających przepisy prawne, obowiązujące obywateli polskich albo zmieniające granice państwa, amnestia.

§  2.
W okresach między posiedzeniami Krajowej Rady Narodowej (art. 18 § 1 i 2) wszystkie jej uprawnienia, wymienione w art. 21 § 2 i § 3, art. 23, art. 25, art. 26 § 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, i art. 29 § 2 wykonuje Prezydium Krajowej Rady Narodowej.