Organizacja i zakres działania organów podległych Głównemu Urzędowi Pomiarów Kraju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.20.112

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 maja 1945 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 18 maja 1945 r.
o organizacji i zakresie działania organów podległych Głównemu Urzędowi Pomiarów Kraju.

Na podstawie art. 6 ust. (1) dekretu z dnia 30 marca 1945 r. o pomiarach kraju i organizacji miernictwa (Dz. U. R. P. Nr 11, poz. 58) w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej zarządzam, co następuje:
(1)
Sprawy administracji miernictwa włącza się do zakresu działania wojewodów i starostów powiatowych (grodzkich) na zasadach ustalonych w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz. U. R. P. Nr 80, poz. 555 z 1936 r.).
(2)
Sprawy pomiarów kraju załatwiane będą we władzach administracji ogólnej II i I instancji, łącznie ze sprawami administracji miernictwa.
(1)
Organami Głównego Urzędu Pomiarów Kraju są:
a)
przy urzędach wojewódzkich - wydziały pomiarów,
b)
przy starostwach powiatowych - referaty pomiarów.
(2)
Na obszarach m. st. Warszawy i m. Łodzi tworzy się przy zarządach miejskich - wydziały pomiarów, które spełniają obowiązki i czynności wydziałów pomiarów urzędów wojewódzkich.
(3)
Na obszarach powiatów miejskich tworzy się przy zarządach miejskich - biura pomiarów, które spełniają obowiązki i czynności referatów pomiarów starostw powiatowych.
(4)
Na obszarze m. st. Warszawy i m. Łodzi biuro pomiarów, utworzone na terenie jednego z powiatów grodzkich, może objąć swym zakresem działania również tereny innych powiatów grodzkich.
(5)
Przy zarządach miejskich miast niewydzielonych lub zarządach gminnych mogą być zorganizowane referaty pomiarów lub powołani rzeczoznawcy pomiarów.
(6)
O potrzebie i rozmiarach organizacji, wskazanej w ust. 4) i 5), decyduje Główny Urząd Pomiarów Kraju.
Wydział pomiarów urzędu wojewódzkiego ma pieczę nad całokształtem spraw pomiarowych danego województwa i jest powołany do spełniania w jego obrębie zadań, wynikających z zakresu działania Głównego Urzędu Pomiarów Kraju, a w szczególności przeprowadzania pomiarów szczegółowych, ewidencji i koordynowania pomiarów stosowanych, wykonywanych przez inne organa państwowe dla celów specjalnych danego resortu, nadzoru nad zawodem mierniczym, prowadzenie wojewódzkiego archiwum mierniczego oraz sprawy administracji miernictwa - w I instancji, a sprawy katastru gruntowego i administracyjno-prawne, związane z pomiarami stosowanymi - w II instancji.
Referaty pomiarów starostw powiatowych lub miejskie biura pomiarów są powołane do spełniania na terenie danego powiatu (miasta) zadań ogólnych, określonych w §, 3, a w szczególności stałej aktualizacji pomiarów szczegółowych, ewidencji pomiarów stosowanych, prowadzenie katastru, prowadzenie powiatowego archiwum mierniczego, sprawy katastru gruntowego i administracyjno-prawne; związane z pomiarami stosowanymi - w I instancji, oraz załatwianie spraw mierniczych i wykonywanie odpowiednich czynności technicznych, związanych z planowaniem osiedli, budownictwem naziemnym i podziemnym, inwestycjami miejskimi i gospodarką terenami w granicach osiedli.
W zakresie organizowania miejskich organów pomiarowych oraz wykonywanych przez nich funkcyj technicznych zarządy miejskie podlegają zarządzeniom Głównego Urzędu Pomiarów Kraju lub terenowo właściwym wydziałom pomiarów urzędów wojewódzkich.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.