§ 2. - Organizacja i zakres działania organów podległych Głównemu Urzędowi Pomiarów Kraju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.20.112

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 maja 1945 r.
§  2.
(1)
Organami Głównego Urzędu Pomiarów Kraju są:
a)
przy urzędach wojewódzkich - wydziały pomiarów,
b)
przy starostwach powiatowych - referaty pomiarów.
(2)
Na obszarach m. st. Warszawy i m. Łodzi tworzy się przy zarządach miejskich - wydziały pomiarów, które spełniają obowiązki i czynności wydziałów pomiarów urzędów wojewódzkich.
(3)
Na obszarach powiatów miejskich tworzy się przy zarządach miejskich - biura pomiarów, które spełniają obowiązki i czynności referatów pomiarów starostw powiatowych.
(4)
Na obszarze m. st. Warszawy i m. Łodzi biuro pomiarów, utworzone na terenie jednego z powiatów grodzkich, może objąć swym zakresem działania również tereny innych powiatów grodzkich.
(5)
Przy zarządach miejskich miast niewydzielonych lub zarządach gminnych mogą być zorganizowane referaty pomiarów lub powołani rzeczoznawcy pomiarów.
(6)
O potrzebie i rozmiarach organizacji, wskazanej w ust. 4) i 5), decyduje Główny Urząd Pomiarów Kraju.