§ 13. - Organizacja i zakres działania komitetów przeciwpowodziowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.30.272

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 listopada 1971 r.
§  13.
1.
Do zakresu działania powiatowego (miejskiego) komitetu oprócz zadań określonych przez wojewódzki komitet (§ 11 ust. 2) należy ustalanie zasad dotyczących składu, organizacji wewnętrznej i szczegółowego zakresu działania gromadzkich komitetów.
2.
Siedzibą powiatowego (miejskiego) komitetu jest siedziba prezydium właściwej powiatowej (miejskiej) rady narodowej.