§ 12. - Organizacja i zakres działania komitetów przeciwpowodziowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.30.272

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 listopada 1971 r.
§  12.
1.
Do zakresu działania przewodniczącego wojewódzkiego komitetu należy:
1)
wprowadzanie na obszarze objętym działalnością komitetu lub na części tego obszaru stanu pogotowia przeciwpowodziowego jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 2, a działających na obszarze województwa (miasta wyłączonego z województwa) w razie możliwości powstania zagrożenia powodziowego, mogącego spowodować zagrożenie życia i mienia większej liczby osób lub poważnego zakłócenia gospodarki narodowej, jeżeli do jego zwalczania konieczna jest zorganizowana akcja przeciwpowodziowa,
2)
ogłaszanie na obszarze objętym działalnością komitetu lub na części tego obszaru stanu alarmowego jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 2, w razie powstania zagrożenia powodziowego, mogącego wywołać skutki określone w pkt 1,
3)
odwoływanie stanu pogotowia lub stanu alarmowego po ustaniu zagrożenia powodziowego,
4)
ustalanie organizacji wewnętrznej komitetu i szczegółowego zakresu działania jego organów według zasad ustalonych przez prezydium Głównego Komitetu.
2.
Przewodniczący wojewódzkiego komitetu może upoważnić przewodniczących powiatowych (miejskich) komitetów do wprowadzenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego i ogłoszenia stanu alarmowego oraz odwołania tych stanów na obszarach objętych działaniem tych komitetów.
3.
W razie wprowadzenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego lub ogłoszenia stanu alarmowego na obszarze co najmniej jednego powiatu, przewodniczący właściwego wojewódzkiego komitetu wydaje odpowiednie dyspozycje w celu skutecznego przeprowadzenia akcji przeciwpowodziowej działającym na obszarze województwa (miasta wyłączonego z województwa) organom administracji państwowej i instytucji, powołanym do zabezpieczenia kraju przed powodzią i zwalczania jej skutków. Dyspozycje te podlegają natychmiastowemu wykonaniu.