§ 11. - Organizacja i zakres działania komitetów przeciwpowodziowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.30.272

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 listopada 1971 r.
§  11.
1.
Do zakresu działania wojewódzkiego komitetu oprócz spraw wymienionych w § 4 należy ustalanie:
1)
powiatów (miast) i gromad, w których stosownie do potrzeb mają być zorganizowane komitety przeciwpowodziowe,
2)
zasad dotyczących składu, organizacji wewnętrznej i szczegółowego zakresu działania powiatowych (miejskich) komitetów,
3)
zasad dotyczących organizowania i zakresu działania zakładowych zespołów przeciwpowodziowych.
2.
Wojewódzki komitet ustala, odpowiednio do warunków lokalnych, w jakim zakresie przepisy § 4 odnoszą się do komitetów niższych stopni.