§ 10. - Organizacja i zakres działania komitetów przeciwpowodziowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.30.272

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 listopada 1971 r.
§  10.
1.
W skład wojewódzkiego komitetu wchodzą:
1)
przewodniczący, którym jest przewodniczący prezydium właściwej wojewódzkiej rady narodowej lub wyznaczony przez niego jego zastępca,
2)
zastępcy przewodniczącego,
3)
członkowie - przedstawiciele działających na obszarze województwa (miasta wyłączonego z województwa) terenowych organów administracji państwowej i instytucji powołanych do zabezpieczenia kraju przed powodzią i do zwalczania jej skutków.
2.
Zastępców przewodniczącego powołuje i odwołuje przewodniczący wojewódzkiego komitetu spośród członków. Jeżeli wojewódzki komitet obejmuje swą działalnością obszar miasta wyłączonego z województwa, jednym z zastępców przewodniczącego jest przewodniczący prezydium rady narodowej tego miasta lub wyznaczony przez niego jego zastępca.
3.
Kierownicy organów i instytucji określonych w ust. 1 pkt 3 wyznaczają w porozumieniu z przewodniczącym wojewódzkiego komitetu członków tego komitetu jako swych przedstawicieli.
4.
Siedzibą wojewódzkiego komitetu jest siedziba prezydium właściwej wojewódzkiej rady narodowej.