§ 1. - Organizacja i zakres działania komitetów przeciwpowodziowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.30.272

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 listopada 1971 r.
§  1.
1.
Bezpośrednią ochronę przed powodzią sprawują komitety przeciwpowodziowe - Główny, wojewódzkie oraz organizowane w miarę potrzeby powiatowe (miejskie) i gromadzkie, zwane dalej komitetami - Głównym, wojewódzkimi, powiatowymi (miejskimi) i gromadzkimi.
2.
Główny Komitet obejmuje swym zakresem działania cały kraj, a terenowe komitety - stosownie do nazwy i stopnia - obejmują swym zakresem działania teren województwa łącznie z obszarem miasta wyłączonego z województwa, powiatu łącznie z obszarem miasta stanowiącego powiat miejski, miasta stanowiącego powiat miejski, w którym nie ma siedziby prezydium powiatowej rady narodowej, bądź gromady.
3.
Komitety wyższego stopnia sprawują nadzór nad działalnością komitetów stopnia niższego.