Organizacja i zakres działania Dyrekcji Ceł na obszarze b. zaboru rosyjskiego i austrjackiego. - Dz.U.1923.38.258 - OpenLEX

Organizacja i zakres działania Dyrekcji Ceł na obszarze b. zaboru rosyjskiego i austrjackiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.38.258

Akt utracił moc
Wersja od: 12 kwietnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 24 marca 1923 r.
w przedmiocie organizacji i zakresu działania Dyrekcji Cel na obszarze b. zaboru rosyjskiego i austriackiego.

Na zasadzie art. 14 i 15 ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych (Dz. P. P. P. № 65, poz. 391) i § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 1922 r. (Dz. U. R. P. № 91, poz. 846) w przedmiocie ustanowienia Dyrekcji Ceł, jako okręgowych władz II instancji na obszarze b. zaboru rosyjskiego i austrjackiego-zarządza się co następuje:
Na czele Dyrekcji Ceł stoi Dyrektor. Dyrektor jest przełożonym wszystkich urzędników i niższych funkcjonarjuszy celnych i straży celnej w okręgu administracyjnym Dyrekcji Ceł, jest odpowiedzialny za prawidłowy bieg czynności urzędowych z zakresu zarządu celnego w tymże okręgu Dyrekcji Cel, sprawuje ogólne kierownictwo wszystkich spraw podległych Dyrekcji Ceł, czuwa bezpośrednio i za pośrednictwem wyznaczonych do tego urzędników nad czynnościami Dyrekcji Ceł, urzędów celnych i organów straży celnej, pilnuje ścisłego przestrzegania ustaw i rozporządzeń oraz dokonywa lustracji podległych mu urzędów celnych i organów straży celnej.

Zastępcę Dyrektora wyznacza Ministerstwo Skarbu na wniosek Dyrektora.

Stosownie do charakteru spraw, należących do kompetencji Dyrekcji Cel, dzieli się ona na wydziały: administracyjny, postępowania celnego, rachunkowy i kontroli fachowej.
Do wydziału administracyjnego należą:
1)
sprawy osobowe urzędników i niższych funkcjonarjuszy Dyrekcji Ceł, urzędów celnych i organów straży celnej,
2)
wymiar emerytur wymienionych w p. 1) funkcjonariuszy, tudzież wymiar zaopatrzeń wdów i sierot po tychże,
3)
sprawy gospodarcze,
4)
sprawy ochrony granic,
5)
sprawy zawodowego wyszkolenia funkcjonariuszy celnych i straży celnej,
6)
nadzór nad czynnościami straży celnej,
7)
nadzór nad kancelarją, archiwum i bibljoteką Dyrekcji Ceł.
Do wydziału postępowania celnego należą:
1)
sprawy związane z odprawą celną towarów i osób,
2)
nadzór nad czynnościami urzędów celnych w zakresie szczegółowemi przepisami ustalonym,
3)
wszelkie inne sprawy, pozostające w bezpośredniej łączności z postępowaniem celnem, z wyjątkiem rozstrzygania o należytem stosowaniu taryfy celnej (orzecznictwo taryfowo-celne) pozostającego w wyłącznej kompetencji Ministra Skarbu.
Do wydziału rachunkowego należy:
1)
prowadzenie rachunkowości wydatków Dyrekcji Ceł i ogólnej rachunkowości obrotów uskutecznianych przez podległe jej urzędy i organa,
2)
kontrola rachunkowości i kasowości urzędów celnych,
3)
otwieranie urzędom celnym przyzwolonych kredytów,
4)
sporządzanie preliminarza dochodu i wydatków Dyrekcji Ceł i podległych jej urzędów i organów,
5)
dokonywanie niespodziewanych rewizji kas i rachunkowości urzędów celnych przynajmniej cztery razy w roku,
6)
spełnianie wszelkich innych czynności urzędowych, należących według instrukcji rachunkowo-kasowej do zakresu działania władz II instancji.
Do wydziału kontroli fachowej należy, rachunkowa i merytoryczna kontrola dokumentów celnych, dodatkowy wymiar i ściąganie należności celnych.
Czynności manipulacyjne i archiwalne Dyrekcji Ceł pełni Kancelarją Dyrekcji w trybie szczegółowemi przepisami unormowanym.
Kasą wpłat i wypłat Dyrekcji Ceł jest kasa urzędu celnego, istniejącego w siedzibie Dyrekcji Ceł.
Ilość zatrudnionych w Dyrekcji urzędników (praktykantów) i niższych funkcjonarjuszy państwowych stosuje się do każdoczesnego zatwierdzonego etatu osobowego poszczególnych Dyrekcji.
Uprawnienia zastrzeżone Ministerstwu Skarbu w § 8 i 10 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnem (Dz. U. R. P. z r. 1921 № 11, poz. 64) przechodzą na obszarze b. zaboru rosyjskiego na Dyrekcje Ceł w Warszawie i Wilnie, zaś uprawnienia zastrzeżone w tych paragrafach izbom skarbowym we Lwowie i Krakowie - przechodzą na obszarze administracyjnym tychże izb na Dyrekcją Cel we Lwowie.
Wyłącza się z pod kompetencji izb skarbowych, natomiast włącza do zakresu działania Dyrekcji Ceł wymiar emerytur urzędników i niższych funkcjonarjuszy celnych i straży celnej, tudzież wymiar zaopatrzeń wdów i sierot po tychże pracownikach.

Wymiar ten uskutecznia Dyrekcja Ceł w Warszawie i Wilnie w porozumieniu z izbą skarbową w Warszawie, zaś Dyrekcja Ceł we Lwowie w porozumieniu z izbą skarbową we Lwowie, przyczem przypis i zarządzenie wypłaty emerytury należy do iżby skarbowej.

Do czasu utworzenia Komisji dyscyplinarnej przy Dyrekcjach Ceł orzecznictwo dyscyplinarne, przysługujące tymże Dyrekcjom, jako władzom podlegającym bezpośrednio władzy naczelnej, przekazuje się Komisjom dyscyplinarnym ustanowionym przy izbach skarbowych istniejących w siedzibach Dyrekcji Ceł.
We wszelkich innych sprawach nieobjętych niniejszem rozporządzeniem zakres działania Dyrekcji Ceł stosuje się:
a)
w sprawach celnych i ochrony granic do szczegółowych przepisów, wydanych dla władz celnych II instancji,
b)
w sprawach osobowych i gospodarczych do przepisów wydanych dla izb skarbowych.
Dotychczasowe rozporządzenia, o ile są niezgodne z postanowieniami niniejszego rozporządzenia, uchyla się.
Termin uruchomienia poszczególnych Dyrekcji Ceł wyznacza Ministerstwo Skarbu osobnem rozporządzeniem.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.