Organizacja i tryb przeprowadzania konkursu na stanowisko Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji. - Dz.U.2002.34.312 - OpenLEX

Organizacja i tryb przeprowadzania konkursu na stanowisko Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.34.312

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 20 marca 2002 r.
w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji. *

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 43, poz. 489 i z 2001 r. Nr 63, poz. 636) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa organizację, tryb, kryteria doboru i oceny kandydatów na stanowisko Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji, skład oraz sposób powołania i działania komisji konkursowej, zwanej dalej "komisją".
1. 
Postępowanie konkursowe na stanowisko Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji, zwanego dalej "Dyrektorem", obejmuje:
1)
ogłoszenie o konkursie,
2)
powołanie komisji,
3)
przeprowadzenie konkursu przez komisję oraz ustalenie wyniku konkursu.
2. 
Konkurs składa się z dwóch etapów:
1)
etap pierwszy - ustalenie spełnienia wymagań określonych w ogłoszeniu o konkursie,
2)
etap drugi - rozmowa kwalifikacyjna.
Obsługę administracyjną oraz środki finansowe na przeprowadzenie konkursu zapewnia Polskie Centrum Akredytacji.
Ogłoszenie o konkursie zamieszcza, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w dwóch dziennikach o zasięgu ogólnokrajowym:
1)
co najmniej na sześć miesięcy przed upływem okresu, na jaki Dyrektor został powołany,
2)
niezwłocznie, w przypadku odwołania Dyrektora albo jego śmierci.
Ogłoszenie o konkursie powinno zawierać co najmniej:
1)
określenie stanowiska, którego dotyczy konkurs,
2)
informacje o wymogach określonych w § 7,
3)
określenie wymaganych dokumentów dołączanych do zgłoszenia,
4)
wskazanie miejsca i sposobu dokonywania zgłoszeń,
5)
określenie terminu dokonywania zgłoszeń, nie krótszego jednak niż 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia,
6)
określenie terminu podania do publicznej wiadomości listy osób dopuszczonych do udziału w konkursie, nie dłuższego jednak niż 7 dni od dnia, w którym upływa termin dokonywania zgłoszeń.
1. 
Do zgłoszenia, które powinno zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz numer telefonu, należy dołączyć dokumenty, o których mowa w § 5 pkt 3, którymi w szczególności są:
1)
oświadczenie o spełnieniu wymogu określonego w § 7 pkt 3, z podaniem informacji o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanym stanowiskiem i pełnionymi funkcjami oraz okresie ich pełnienia,
2)
potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu, zaświadczenia lub certyfikatu potwierdzającego znajomość co najmniej jednego języka obcego.
2. 
Zgłoszenie, wraz z załączonymi dokumentami, osoba przystępująca do konkursu składa bezpośrednio w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów albo przesyła, za pośrednictwem poczty, na jej adres z zaznaczeniem "konkurs na stanowisko Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji".
3. 
W przypadku przesłania za pośrednictwem poczty dokumentów, o których mowa w ust. 2, za datę zgłoszenia uważa się datę stempla pocztowego.
O stanowisko Dyrektora może ubiegać się kandydat, który:
1)
posiada wykształcenie niezbędne do prawidłowego kierowania Polskim Centrum Akredytacji,
2)
posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
3)
posiada doświadczenie zawodowe w wykonywaniu pracy związanej z oceną zgodności,
4)
posiada znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym komunikowanie się w zakresie związanym z działalnością Polskiego Centrum Akredytacji.
1. 
W celu przeprowadzenia konkursu Prezes Rady Ministrów powołuje komisję, w której skład wchodzi 5 członków posiadających wiedzę, doświadczenie zawodowe oraz autorytet dający rękojmię prawidłowego wyłonienia kandydatów na stanowisko Dyrektora.
2. 
Członkowie komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego.
3. 
Do komisji nie może być powołana osoba będąca małżonkiem, krewnym lub powinowatym osoby, która zgłosiła swój udział w konkursie, albo pozostająca wobec niej w takim stanowisku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.
4. 
Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 3, zostaną ujawnione po powołaniu komisji, Prezes Rady Ministrów niezwłocznie odwołuje członka komisji, którego okoliczności te dotyczą, i uzupełnia skład komisji.
1. 
Do zadań komisji należy:
1)
przeprowadzenie konkursu,
2)
dopuszczenie albo odmowa dopuszczenia kandydatów do udziału w drugim etapie konkursu,
3)
ustalenie wyniku konkursu.
2. 
W celu wykonania zadań, o których mowa w ust. 1, komisja zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym, podejmuje uchwały.
1. 
Posiedzenia komisji są niejawne.
2. 
Z posiedzenia komisji jest sporządzany protokół zawierający przebieg obrad i podjęte ustalenia. Protokół podpisują członkowie komisji obecni na posiedzeniu.
Kryteria oceny kandydatów w pierwszym etapie konkursu stanowią:
1)
posiadane wykształcenie,
2)
doświadczenie zawodowe,
3)
staż pracy,
4)
stopień znajomości języków obcych.
Komisja na podstawie dokumentów i oświadczeń zgłoszonych przez kandydata rozstrzyga o dopuszczeniu albo o odmowie dopuszczenia kandydata do drugiego etapu konkursu.
1. 
W przypadku odmowy dopuszczenia kandydata do drugiego etapu konkursu przewodniczący komisji, w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały, zawiadamia kandydata o przyczynie odmowy.
2. 
Kandydat może złożyć odwołanie od uchwały komisji w terminie 7 dni.
3. 
Odwołanie rozpatruje się w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.
W przypadku gdy do drugiego etapu konkursu zakwalifikowało się mniej niż trzy osoby, Prezes Rady Ministrów niezwłocznie postanawia o przeprowadzeniu nowego konkursu.
W rozmowie kwalifikacyjnej, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, ocenia się:
1)
koncepcję kierowania oraz plany dotyczące działania i rozwoju Polskiego Centrum Akredytacji,
2)
zdolności organizatorskie oraz predyspozycje do kierowania instytucją i zespołem osób,
3)
posiadaną wiedzę, w szczególności w zakresie znajomości systemu oceny zgodności.
Po zakończeniu drugiej części konkursu komisja podejmuje uchwałę o wyniku konkursu, w której przedstawia Prezesowi Rady Ministrów kandydatów na stanowisko Dyrektora.
1. 
Przewodniczący komisji, w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały o wyniku konkursu, przekazuje Prezesowi Rady Ministrów dokumentację przebiegu konkursu.
2. 
Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
1)
uchwały komisji wraz z ich uzasadnieniami,
2)
protokoły posiedzeń komisji w poszczególnych etapach konkursu,
3)
opisową ocenę każdego kandydata wraz z jej uzasadnieniem.
W przypadku stwierdzenia uchybień, mogących mieć wpływ na ustalenie wyniku konkursu, Prezes Rady Ministrów ponawia konkurs.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
* Z dniem 1 stycznia 2003 r. nin. rozporządzenie traci moc w części sprzecznej z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.02.166.1360), zgodnie z art. 64 powołanej ustawy.