[Odroczenie rozprawy; zlecenie Prokuratorowi Generalnemu wykonania określonych czynności] - Art. 88. - Organizacja i tryb... - Dz.U.2019.2393 t.j. - OpenLEX

Art. 88. - [Odroczenie rozprawy; zlecenie Prokuratorowi Generalnemu wykonania określonych czynności] - Organizacja i tryb postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2393 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 grudnia 2019 r.
Art.  88.  [Odroczenie rozprawy; zlecenie Prokuratorowi Generalnemu wykonania określonych czynności]
1. 
Jeżeli podczas rozprawy pojawią się wątpliwości dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 51, Trybunał, w drodze postanowienia, może zlecić Prokuratorowi Generalnemu wykonanie określonych czynności w wyznaczonym terminie i odroczyć rozprawę.
2. 
Odroczenie rozprawy nie może trwać dłużej niż 24 godziny.
3. 
Prokurator Generalny niezwłocznie zawiadamia Trybunał o wynikach czynności podjętych w celu wykonania postanowienia, o którym mowa w ust. 1.