[Niezwłoczne rozpoznanie wniosku; wyłączenie jawności] - Art. 87. - Organizacja i tryb postępowania przed Trybunałem... - Dz.U.2019.2393 t.j. - OpenLEX

Art. 87. - [Niezwłoczne rozpoznanie wniosku; wyłączenie jawności] - Organizacja i tryb postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2393 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 grudnia 2019 r.
Art.  87.  [Niezwłoczne rozpoznanie wniosku; wyłączenie jawności]
1. 
Trybunał rozpoznaje wniosek Marszałka Sejmu w sprawie stwierdzenia przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz powierzenia Marszałkowi Sejmu tymczasowego wykonywania obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od jego złożenia.
2. 
Trybunał rozpoznaje wniosek, o którym mowa w ust. 1, na rozprawie, z wyłączeniem jawności.