[Skutki wszczęcia postępowania; tymczasowe uregulowanie kwestii spornych] - Art. 86. - Organizacja i tryb postępowania przed... - Dz.U.2019.2393 t.j. - OpenLEX

Art. 86. - [Skutki wszczęcia postępowania; tymczasowe uregulowanie kwestii spornych] - Organizacja i tryb postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2393 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 grudnia 2019 r.
Art.  86.  [Skutki wszczęcia postępowania; tymczasowe uregulowanie kwestii spornych]
1. 
Wszczęcie postępowania przed Trybunałem powoduje zawieszenie postępowań przed organami, które prowadzą spór kompetencyjny.
2. 
Trybunał, po zapoznaniu się ze stanowiskiem uczestników postępowania, może wydać postanowienie o tymczasowym uregulowaniu kwestii spornych, a w szczególności o zawieszeniu czynności egzekucyjnych, jeżeli jest to konieczne dla zapobieżenia poważnym szkodom lub podyktowane szczególnie ważnym interesem społecznym.