[Postanowienie tymczasowe o zawieszeniu lub wstrzymaniu wykonania orzeczenia] - Art. 79. - Organizacja i tryb postępowania... - Dz.U.2019.2393 t.j. - OpenLEX

Art. 79. - [Postanowienie tymczasowe o zawieszeniu lub wstrzymaniu wykonania orzeczenia] - Organizacja i tryb postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2393 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 grudnia 2019 r.
Art.  79.  [Postanowienie tymczasowe o zawieszeniu lub wstrzymaniu wykonania orzeczenia]
1. 
Trybunał może wydać postanowienie tymczasowe o zawieszeniu lub wstrzymaniu wykonania orzeczenia w sprawie, której skarga konstytucyjna dotyczy, jeżeli wykonanie wyroku, decyzji lub innego rozstrzygnięcia mogłoby spowodować nieodwracalne skutki, wiążące się z dużym uszczerbkiem dla skarżącego albo gdy przemawia za tym inny ważny interes skarżącego lub ważny interes publiczny.
2. 
Postanowienie tymczasowe doręcza się niezwłocznie skarżącemu oraz właściwemu sądowi lub organowi egzekucyjnemu.
3. 
Trybunał uchyla postanowienie tymczasowe, jeżeli ustaną przyczyny, dla których zostało ono wydane, jednak nie później niż w dniu wydania ostatecznego orzeczenia w sprawie skargi konstytucyjnej.
4. 
W przypadku orzeczenia przez Trybunał o niezgodności aktu normatywnego lub jego części z Konstytucją postanowienie tymczasowe traci moc po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie tego orzeczenia.