[Skierowanie wniosku lub pytania prawnego do rozpoznania na rozprawie] - Art. 60. - Organizacja i tryb postępowania przed... - Dz.U.2019.2393 t.j. - OpenLEX

Art. 60. - [Skierowanie wniosku lub pytania prawnego do rozpoznania na rozprawie] - Organizacja i tryb postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2393 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 grudnia 2019 r.
Art.  60.  [Skierowanie wniosku lub pytania prawnego do rozpoznania na rozprawie]
1. 
Wniosek złożony przez podmiot, o którym mowa w art. 191 ust. 1 pkt 1 i 2 Konstytucji, oraz pytanie prawne Prezes Trybunału kieruje do rozpoznania, jeżeli spełniają wymagania przewidziane w ustawie.
2. 
Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, lub pytanie prawne nie spełniają wymagań przewidzianych w ustawie, a usunięcie braków jest możliwe, Prezes Trybunału wydaje zarządzenie, w którym wzywa do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego zarządzenia.