Art. 59. - [Przesłanki umorzenia postępowania] - Organizacja i tryb postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2393 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 grudnia 2019 r.
Art.  59.  [Przesłanki umorzenia postępowania]
1. 
Trybunał na posiedzeniu niejawnym wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania:
1)
na skutek cofnięcia wniosku, pytania prawnego albo skargi konstytucyjnej;
2)
jeżeli wydanie orzeczenia jest niedopuszczalne;
3)
jeżeli wydanie orzeczenia jest zbędne;
4)
jeżeli akt normatywny w zakwestionowanym zakresie utracił moc obowiązującą przed wydaniem orzeczenia przez Trybunał;
5)
w przypadku zakończenia kadencji Sejmu i Senatu, w niezakończonych sprawach wszczętych na podstawie wniosku grupy posłów albo grupy senatorów, o którym mowa w art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji.
2. 
Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, ujawnią się na rozprawie, Trybunał wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania.
3. 
Trybunał nie umarza postępowania z przyczyny, o której mowa w ust. 1 pkt 4, jeżeli wydanie orzeczenia w postępowaniu zainicjowanym skargą konstytucyjną jest konieczne dla ochrony konstytucyjnych wolności i praw.