[Pytanie prawne] - Art. 52. - Organizacja i tryb postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. - Dz.U.2019.2393 t.j. - OpenLEX

Art. 52. - [Pytanie prawne] - Organizacja i tryb postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2393 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 grudnia 2019 r.
Art.  52.  [Pytanie prawne]
1. 
Pytanie prawne ma formę postanowienia.
2. 
Pytanie prawne zawiera:
1)
wskazanie sądu, przed którym toczy się postępowanie w sprawie, oraz oznaczenie sprawy;
2)
wskazanie organu, który wydał kwestionowany akt normatywny;
3)
określenie kwestionowanego aktu normatywnego lub jego części;
4)
sformułowanie zarzutu niezgodności z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą kwestionowanego aktu normatywnego oraz jego uzasadnienie, z powołaniem argumentów lub dowodów na jego poparcie;
5)
wyjaśnienie, w jakim zakresie odpowiedź na pytanie może mieć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, w związku z którą pytanie zostało przedstawione.
3. 
Do pytania prawnego dołącza się akta sprawy, w związku z którą zostało przedstawione.