[Regulamin Trybunału] - Art. 15. - Organizacja i tryb postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. - Dz.U.2019.2393 t.j. - OpenLEX

Art. 15. - [Regulamin Trybunału] - Organizacja i tryb postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2393 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 grudnia 2019 r.
Art.  15.  [Regulamin Trybunału]
1. 
Regulamin Trybunału określa:
1)
zasady wewnętrznej organizacji pracy Zgromadzenia Ogólnego;
2)
zasady wewnętrznej organizacji pracy Prezesa Trybunału;
3)
wymogi dotyczące pieczęci Trybunału;
4)
wymogi dotyczące stroju sędziów Trybunału;
5)
wzór karty do głosowania w ramach procedury wyłaniania kandydatów Zgromadzenia Ogólnego na Prezesa albo Wiceprezesa Trybunału;
6)
wewnętrzny tok postępowania z pismami i aktami spraw;
7)
wewnętrzne zasady przeprowadzenia narady;
8)
wewnętrzne zasady przygotowania i przebiegu rozpraw albo posiedzeń niejawnych;
9)
zasady sporządzania uzasadnień orzeczeń;
10)
inne sprawy, do których odsyła ustawa.
2. 
Prezes Trybunału zarządza ogłoszenie regulaminu Trybunału w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".