Postępowanie w sprawie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego - Oddział 3 - Organizacja i tryb postępowania przed Trybunałem... - Dz.U.2019.2393 t.j. - OpenLEX

Oddział 3 - Postępowanie w sprawie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego - Organizacja i tryb postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2393 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 grudnia 2019 r.

Oddział  3

Postępowanie w sprawie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego

Trybunał rozstrzyga spory kompetencyjne, w przypadku gdy:

1)
co najmniej dwa centralne konstytucyjne organy państwa uznają się za właściwe do rozstrzygnięcia tej samej sprawy lub wydały w niej rozstrzygnięcia;
2)
co najmniej dwa centralne konstytucyjne organy państwa uznają się za niewłaściwe do rozstrzygnięcia określonej sprawy.
1. 
Wszczęcie postępowania przed Trybunałem powoduje zawieszenie postępowań przed organami, które prowadzą spór kompetencyjny.
2. 
Trybunał, po zapoznaniu się ze stanowiskiem uczestników postępowania, może wydać postanowienie o tymczasowym uregulowaniu kwestii spornych, a w szczególności o zawieszeniu czynności egzekucyjnych, jeżeli jest to konieczne dla zapobieżenia poważnym szkodom lub podyktowane szczególnie ważnym interesem społecznym.