[Protokół z przebiegu rozprawy] - Art. 101. - Organizacja i tryb postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. - Dz.U.2019.2393 t.j. - OpenLEX

Art. 101. - [Protokół z przebiegu rozprawy] - Organizacja i tryb postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2393 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 grudnia 2019 r.
Art.  101.  [Protokół z przebiegu rozprawy]
1. 
Z przebiegu rozprawy protokolant pod kierunkiem przewodniczącego składu orzekającego sporządza protokół.
2. 
Protokół zawiera:
1)
datę i miejsce rozprawy;
2)
imiona i nazwiska sędziów składu orzekającego, protokolanta oraz uczestników postępowania, ich przedstawicieli lub pełnomocników;
3)
oznaczenie sprawy ze wzmianką co do jej jawności;
4)
przebieg rozprawy, w szczególności wnioski i oświadczenia uczestników postępowania, wyniki postępowania dowodowego, wymienienie zarządzeń i orzeczeń wydanych na rozprawie oraz stwierdzenie, czy zostały ogłoszone.
3. 
Uczestnicy postępowania mogą zgłaszać wnioski o sprostowanie lub uzupełnienie protokołu do czasu ogłoszenia orzeczenia, a protokołu z rozprawy, na której orzeczenie zostało ogłoszone - w ciągu 14 dni od dnia rozprawy.
4. 
Wnioski, o których mowa w ust. 3, rozstrzyga zarządzeniem przewodniczący składu orzekającego po wysłuchaniu protokolanta. Od zarządzenia nie przysługuje odwołanie.
5. 
Protokół podpisują przewodniczący składu orzekającego i protokolant. Wzmiankę o sprostowaniu protokołu podpisuje przewodniczący składu orzekającego.
6. 
Z przebiegu rozprawy może być sporządzony stenogram lub zapis za pomocą aparatury utrwalającej dźwięk albo dźwięk i obraz, niezależnie od sporządzenia protokołu. Transkrypcję przebiegu rozprawy, sporządzoną na podstawie rejestracji utrwalonej na nośniku elektronicznym lub zapis, o którym mowa w zdaniu pierwszym dołącza się do protokołu.