Organizacja i tryb postępowania Centralnej Komisji Oszczędnościowo-Oddłużeniowej dla Samorządu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.22.132

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 1936 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 26 marca 1935 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu oraz Przemysłu i Handlu w sprawie organizacji i trybu postępowania Centralnej Komisji Oszczędnościowo-Oddłużeniowej dla Samorządu.

Na podstawie art. 13 ust. (2) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o poprawie gospodarki i finansów związków samorządowych (Dz. U. R. P. Nr. 94, poz. 846) zarządza się co następuje:
(1) 1
Rozporządzenie niniejsze ustala szczegółową organizację i tryb postępowania Centralnej Komisji Oszczędnościowo-Oddłużeniowej przy Ministrze Skarbu, powołanej art. 9 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o poprawie gospodarki i finansów związków samorządowych (Dz. U. R. P. Nr. 94, poz. 846).
(2)
W dalszym ciągu rozporządzenia niniejszego Centralna Komisja Oszczędnościowo-Oddłużeniowa dla Samorządu nazywana będzie Centralną Komisją, a komisje oszczędnościowo-oddłużeniowe dla samorządu przy urzędach wojewódzkich - komisjami.
(3) 2
Powołane w dalszych przepisach rozporządzenia niniejszego artykuły bez bliższego określenia, oznaczają artykuły rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o poprawie gospodarki i finansów związków samorządowych (Dz. U. R. P. Nr. 94, poz. 846), w brzmieniu dekretów Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 listopada 1935 r. (Dz. U. R. P. Nr. 82, poz. 506) i z dnia 7 maja 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr. 36, poz. 278).
(1)
Centralna Komisja w zakresie akcji oszczędnościowej:
1)
bada sprawozdania, opinje i wnioski komisyj i udziela im instrukcyj;
2)
bada przez swych członków i rzeczoznawców gospodarkę związków samorządowych;
3)
składa wnioski co do wydania lub zmiany przepisów bądź zarządzeń, dotyczących gospodarki związków samorządowych;
4)
opinjuje dla Ministra Skarbu lub Ministra Spraw Wewnętrznych projekty ustawodawcze w sprawach dotyczących związków samorządowych, oraz przekazane jej do zaopinjowania przez Ministra Skarbu lub Ministra Spraw Wewnętrznych projekty rozporządzeń i zarządzeń w tych sprawach.
(2)
Wnioski swe Centralna Komisja przedkłada Ministrowi Skarbu i Ministrowi Spraw Wewnętrznych w formie opinij, w formie projektów ustaw, rozporządzeń, uchwal lub zarządzeń bądź w formie tez do takich projektów.
Centralna komisja w zakresie akcji oddłużeniowej:
1)
rozpatruje wnioski o wszczęcie postępowania oddłużeniowego w przypadkach, przewidzianych w art. 17 ust. (3) i w razie uwzględnienia wniosku przeprowadza postępowanie oddłużeniowe;
2)
rozpatruje plany oddłużenia uchwalone przez komisję w przypadkach zgłoszenia sprzeciwu przez strony, i bądź zatwierdza plan oddłużenia, bądź ustala nowy plan oddłużenia (art. 20);
3)
zawiesza na wniosek właściwych komisji na okres do 6 miesięcy egzekucję zobowiązań prywatno-prawnych związków samorządowych (art. 18 ust. (3));
4)
orzeka ulgi w spłacie zobowiązań związków samorządowych wobec Skarbu Państwa, funduszów państwowych, instytucyj ubezpieczeń społecznych oraz innych instytucyj publicznoprawnych, Banku Gospodarstwa Krajowego, Państwowego Banku Rolnego i banków komunalnych (art. 14 ust. (2) pkt. 3);
5)
postanawia o zastosowaniu do spłaty lokat instytucyj prawa publicznego w Banku Gospodarstwa Krajowego lub bankach komunalnych, użytych zgodnie z przeznaczeniem na kredyty dla związków samorządowych, ulg orzeczonych w spłacie zobowiązań związków samorządowych z tytułu kredytów, udzielonych z tych lokat;
6)
wnosi sprawy do Urzędu Rozjemczego do spraw kredytowych samorządu terytorialnego (art. 22);
7)
uchwala wnioski dla Ministra Skarbu co do generalnych ulg w spłacie poszczególnych rodzajów należności Skarbu Państwa od związków samorządowych (art. 7);
8)
udziela instrukcyj komisjom.
Centralna Komisja ma prawo badać budżety, zamknięcia rachunkowe, sprawozdania i wszelkie akty i dokumenty poszczególnych związków samorządowych, tudzież ich urządzeń, zakładów i przedsiębiorstw oraz przeprowadzać lustrację na miejscu przez swych delegatów i rzeczoznawców. Zarządy związków somorządowych i międzykomunalnych oraz zarządy urządzeń, zakładów i przedsiębiorstw podlegających właściwości Centralnej Komisji obowiązane są dostarczyć jej na żądanie wszelkich materjałów potrzebnych do badań.
Władze rządowe i samorządowe dostarczają Centralnej Komisji potrzebnych materjałów i informacyj oraz pomocy niezbędnej do wykonywania jej zadań.
(1)
Wniosek o wszczęcie postępowania oddłużeniowego przed Centralną Komisją zgłoszony przez interesowane strony lub władzę nadzorczą winien być umotywowany. Jeśli wniosek zgłasza władza nadzorcza nad związkiem samorządowym albo interesowany związek, do wniosku należy dołączyć budżet na rok bieżący, ostatnie zamknięcie rachunkowe oraz wykaz wszystkich długów ze wskazaniem tytułów, wysokości oprocentowania i terminów płatności.
(2)
Przewodniczący Centralnej Komisji może zarządzić uzupełnienie danych, uzasadniających wniosek.
(1)
Centralna Komisja rozpatruje wniosek (§ 6) na posiedzeniu bez udziału stron i bądź zarządza wszczęcie postępowania oddłużeniowego bądź odrzuca wniosek. Centralna Komisja może odroczyć decyzję i zarządzić uzupełnienie danych.
(2)
Postanowienie o wszczęciu postępowania oddłużeniowego przewodniczący Centralnej Komisji ogłasza w dzienniku wojewódzkim, w Monitorze Polskim i w poczytnym dzienniku.
(3)
O odrzuceniu wniosku przewodniczący zawiadamia wnioskodawcę.
O posiedzeniu Centralnej Komisji, na którem ma być rozpatrywany plan oddłużenia, przewodniczący ogłasza w dzienniku wojewódzkim, w Monitorze Polskim i w poczytym dzienniku co najmniej na 2 tygodnie przed terminem posiedzenia. Strony mogą składać wyjaśnienia na posiedzeniu Centralnej Komisji osobiście lub przez pełnomocników.
(1)
Po rozpatrzeniu projektu planu oddłużenia i wysłuchaniu stron, które się stawią, Centralna Komisja bądź ustala plan oddłużenia, bądź umarza postępowanie oddłużeniowe.
(2)
Ustalony przez Centralną Komisję plan oddłużenia przewodniczący Centralnej Komisji ogłasza w dzienniku wojewódzkim. Zawiadomienie o ogłoszeniu planu oddłużenia Przewodniczący Centralnej Komisji ogłasza w Monitorze Polskim i w poczytnym dzienniku. Postanowienie o umorzeniu postępowania Przewodniczący Centralnej Komisji ogłasza w dzienniku wojewódzkim, Monitorze Polskim i poczytnym dzienniku.
W przypadkach rozpatrywania przez centralną komisję planów oddłużenia na skutek sprzeciwu stron (§ 3 pkt. 2)) stosuje się odpowiednio przepisy § 8 i 9 z następującymi zmianami:
1)
jeżeli wierzyciele, którzy wnieśli sprzeciw, reprezentują nie więcej niż 1/4 sumy wierzytelności, objętej planem oddłużenia, postanowienie centralnej komisji, zatwierdzające plan oddłużenia, może być powzięte na posiedzeniu odbytym, bez uprzednich obwieszczeń, przewidzianych w § 8, i bez wysłuchania stron,
2)
w razie zatwierdzenia planu oddłużenia w brzmieniu ustalonym przez komisję, centralna komisja ogłasza tylko swe postanowienie o zatwierdzeniu planu oddłużenia.
(1)
Odpisy prawomocnego planu oddłużenia Przewodniczący Centralnej Komisji przesyła przewodniczącemu właściwej komisji celem doręczenia interesowanemu związkowi samorządowemu oraz władzy nadzorczej powołanej do zatwierdzania budżetu tego związku.
(2)
Wierzyciele związku samorządowego, objęci planem oddłużenia, otrzymują na żądanie dotyczące ich wyciągi z planu oddłużenia z wypisem prawomocnego postanowienia, zatwierdzającego plan oddłużenia.
(1)
Wnioski komisyj o zawieszeniu egzekucji zobowiązań prywatnoprawnych (art. 18 ust. (3)) centralna komisja może rozpatrywać bez udziału stron.
(2)
Postanowienie o zawieszeniu egzekucji przewodniczący centralnej komisji ogłasza w dzienniku wojewódzkim. Odpis postanowienia przesyła się związkowi samorządowemu, bezpośredniej władzy nadzorczej oraz właściwej izbie skarbowej.
(1)
Ulgi w spłacie należności wierzycieli, wymienionych w art. 14 ust. (2) pkt. 3), mogą obejmować: ustalenie szczegółowe warunków spłaty należności, rozłożenie spłaty należności na raty, obniżenie oprocentowania, umorzenie odsetek, odsetek zwłoki i innych należności ubocznych, zwolnienie od opłaty odsetek na przyszłość, wreszcie całkowite bądź częściowe umorzenie należności. Decyzjami centralnej komisji mogą być objęte tylko należności powstałe przed dniem 1 kwietnia 1936 r.
(2)
Wymienione w ust. (1) ulgi centralna komisja może orzekać bez względu na to, czy co do danego związku samorządowego zostało wszczęte postępowanie oddłużeniowe w trybie art. 17.
(3)
Decyzje centralnej komisji w sprawie ulg, o których mowa w ust. (1), zapadają na wniosek interesowanego związku samorządowego, władzy nadzorczej lub przewodniczącego komisji. Wniosek związku samorządowego powinien być zgłoszony za pośrednictwem przewodniczącego właściwej komisji.
(4)
Przewodniczący komisji przedkłada wniosek centralnej komisji, dołączając do niego: 1) własną opinię, 2) wykaz wszystkich długów związku samorządowego, 3) projekt planu obsługi długów, 4) materiały uzasadniające możność płatniczą związku samorządowego.
(1)
O terminie posiedzenia centralnej komisji, na którym mają być rozpatrywane ulgi w spłacie należności wierzycieli, wymienionych w art. 14 ust. (2) pkt. 3), biuro centralnej komisji zawiadamia dłużny związek samorządowy, wierzycieli, bądź ich władze nadzorcze, a jeśli chodzi o należności Skarbu Państwa również władze, sprawujące zarząd wierzytelności, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
(2)
Przedstawiciele związku samorządowego, wierzyciele lub osoby przez nich upoważnione oraz przedstawiciele władz nadzorczych wierzycieli mogą na posiedzeniu centralnej komisji składać wyjaśnienia co do wysokości i charakteru wierzytelności oraz udzielać innych wyjaśnień na wezwanie przewodniczącego. Ponadto na posiedzeniach mogą być obecni i składać wyjaśnienia rzeczoznawcy zaproszeni przez przewodniczącego.
(3)
Odpisy decyzyj centralnej komisji, orzekające ulgi z art. 14 ust. (2) pkt. 3), doręcza się stronom, wymienionym w ust. (1), władzom nadzorczym związków samorządowych oraz właściwej izbie skarbowej.
(1)
W sprawach, wymienionych w § 3 pkt. 1 - 6, uchwały centralnej komisji zapadają w komplecie złożonym z 7 członków. Skład kompletu wyznacza przewodniczący.
(2)
Na posiedzenia centralnej komisji w sprawach, nie objętych ust. (1), powinni być zaproszeni wszyscy członkowie. Do ważności posiedzenia potrzebna jest obecność co najmniej połowy członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.
(3)
Uchwały centralnej komisji zapadają większością głosów; w razie równości głosów przeważa zdanie, za którym wypowiedział się przewodniczący.
Wszelkie obwieszczenia decyzyj i wyciągi podpisują przewodniczący centralnej komisji i sekretarz generalny.
(1)
Przewodniczący Centralnej Komisji przewodniczy na posiedzeniach, kieruje pracami Centralnej Komisji, reprezentuje ją nazewnątrz i wykonywa inne czynności przewidziane rozporządzeniem niniejszem. We wszystkich tych czynnościach mogą zastępować Przewodniczącego Zastępcy Przewodniczącego Centralnej Komisji.
(2)
Przewodniczący i Zastępcy Przewodniczącego Centralnej Komisji otrzymują od dnia powołania wynagrodzenia, których wysokość określa Minister Skarbu.
Członkom Centralnej Komisji należy się w razie wyjazdów służbowych zwrot kosztów podróży oraz diety w wysokości, którą ustali Minister Skarbu. Te same należności otrzymują przybywający na posiedzenia Centralnej Komisji członkowie zamieszkali poza Warszawą.
(1)
Przy Centralnej Komisji istnieje biuro, które przygotowuje materjały dla Centralnej Komisji. Pracami biura kieruje Sekretarz Generalny Centralnej Komisji, podległy Przewodniczącemu.
(2)
Poszczególne prace Przewodniczący Centralnej Komisji może zlecać rzeczoznawcom.
(3) 14
Wynagrodzenie pracowników biura określa Minister Skarbu na wniosek przewodniczącego Centralnej Komisji Oszczędnościowo-Oddłużeniowej dla Samorządu. Ryczałtowe wynagrodzenie rzeczoznawców wyznacza Przewodniczący Centralnej Komisji.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Skarbu i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 1936 r. (Dz.U.36.63.460) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 sierpnia 1936 r.
2 § 1 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Skarbu i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 1936 r. (Dz.U.36.63.460) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 sierpnia 1936 r.
3 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Skarbu i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 1936 r. (Dz.U.36.63.460) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 sierpnia 1936 r.
4 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Skarbu i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 1936 r. (Dz.U.36.63.460) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 sierpnia 1936 r.
5 § 10 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Skarbu i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 1936 r. (Dz.U.36.63.460) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 sierpnia 1936 r.
6 § 12 dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Skarbu i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 1936 r. (Dz.U.36.63.460) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 sierpnia 1936 r.
7 § 13 dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Skarbu i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 1936 r. (Dz.U.36.63.460) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 sierpnia 1936 r.
8 § 14 dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Skarbu i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 1936 r. (Dz.U.36.63.460) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 sierpnia 1936 r.
9 § 15 dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Skarbu i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 1936 r. (Dz.U.36.63.460) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 sierpnia 1936 r.
10 § 16 dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Skarbu i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 1936 r. (Dz.U.36.63.460) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 sierpnia 1936 r.
11 § 17 zmieniony i według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 6 i 7 rozporządzenia Ministra Skarbu i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 1936 r. (Dz.U.36.63.460) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 sierpnia 1936 r.
12 § 18 zmieniony i według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 6 i 8 rozporządzenia Ministra Skarbu i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 1936 r. (Dz.U.36.63.460) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 sierpnia 1936 r.
13 § 19 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Skarbu i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 1936 r. (Dz.U.36.63.460) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 sierpnia 1936 r.
14 § 19 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Skarbu i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 1936 r. (Dz.U.36.63.460) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 sierpnia 1936 r.
15 § 20 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Skarbu i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 1936 r. (Dz.U.36.63.460) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 sierpnia 1936 r.