Organizacja i szczegółowy zakres działania specjalistycznych organów kolejowego dozoru technicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.3.43

Akt utracił moc
Wersja od: 21 stycznia 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 30 grudnia 1999 r.
w sprawie organizacji i szczegółowego zakresu działania specjalistycznych organów kolejowego dozoru technicznego.

Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 1987 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 36, poz. 202, z 1995 r. Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 64, poz. 406, Nr 88, poz. 554 i Nr 141, poz. 943) zarządza się, co następuje:
Specjalistycznymi organami kolejowego dozoru technicznego są:
1)
Główny Inspektor Kolejowego Dozoru Technicznego, zwany dalej "Głównym Inspektorem", podległy ministrowi właściwemu do spraw transportu,
2)
okręgowi inspektorzy kolejowego dozoru technicznego, zwani dalej "okręgowymi inspektorami", podlegli Głównemu Inspektorowi.
Głównego Inspektora powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw transportu.
Główny Inspektor wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Inspektoratu Kolejowego Dozoru Technicznego w Warszawie, zwanego dalej "Głównym Inspektoratem".
1.
Główny Inspektor kieruje Głównym Inspektoratem przy pomocy zastępcy i głównego księgowego.
2.
Organizację wewnętrzną oraz podział zadań w Głównym Inspektoracie i w okręgowych inspektoratach określa Główny Inspektor w regulaminie organizacyjnym, zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw transportu.
Okręgowi inspektorzy wykonują swoje zadania przy pomocy:
1)
Okręgowego Inspektoratu Kolejowego Dozoru Technicznego w Warszawie, obejmującego swoim zakresem działania obszar województw: mazowieckiego, podlaskiego i łódzkiego,
2)
Okręgowego Inspektoratu Kolejowego Dozoru Technicznego w Lublinie, obejmującego swoim zakresem działania obszar województw: lubelskiego i świętokrzyskiego,
3)
Okręgowego Inspektoratu Kolejowego Dozoru Technicznego w Krakowie obejmującego swoim zakresem działania obszar województw: małopolskiego i podkarpackiego,
4)
Okręgowego Inspektoratu Kolejowego Dozoru Technicznego w Katowicach, obejmującego swoim zakresem działania obszar województw: śląskiego i opolskiego,
5)
Okręgowego Inspektoratu Kolejowego Dozoru Technicznego w Gdańsku, obejmującego swoim zakresem działania obszar województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego,
6)
Okręgowego Inspektoratu Kolejowego Dozoru Technicznego we Wrocławiu, obejmującego swoim zakresem działania obszar województw: dolnośląskiego i lubuskiego,
7)
Okręgowego Inspektoratu Kolejowego Dozoru Technicznego w Poznaniu, obejmującego swoim zakresem działania obszar województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.
Do zakresu działania Głównego Inspektora należy:
1)
nadzór i kontrola stosowania oraz przestrzegania przepisów o dozorze technicznym i norm, a także zasad bezpieczeństwa w transporcie, oraz nadzór nad organizowaniem i wykonywaniem dozoru technicznego przez podległe inspektoraty,
2)
wydawanie decyzji w sprawach wynikających z wykonywania dozoru technicznego,
3)
nadawanie przedsiębiorcom (jednostkom organizacyjnym) uprawnień do wytwarzania materiałów i elementów do budowy i napraw specjalistycznych urządzeń technicznych oraz uprawnień do wytwarzania i napraw specjalistycznych urządzeń technicznych, podlegających kolejowemu dozorowi technicznemu,
4)
wydawanie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu zbiorników, w tym cystern w ruchu kolejowym,
5)
wykonywanie nadzoru w sprawach warunków technicznych cystern przeznaczonych do przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych oraz wydawania świadectw dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych materiałów niebezpiecznych, na podstawie odrębnych przepisów,
6)
inicjowanie działalności normalizacyjnej, współudział w opracowywaniu projektów norm określających zasady i warunki bezpiecznej pracy specjalistycznych urządzeń technicznych,
7)
ustalanie wymagań technicznych i wytycznych w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji i napraw specjalistycznych urządzeń technicznych,
8)
uzgadnianie wymagań technicznych dla importowanych specjalistycznych urządzeń technicznych oraz materiałów i elementów stosowanych do budowy tych urządzeń, podlegających kolejowemu dozorowi technicznemu,
9)
prowadzenie analizy przyczyn i skutków uszkodzeń urządzeń technicznych podlegających kolejowemu dozorowi technicznemu oraz ocena zagrożeń stwarzanych przez te urządzenia,
10)
inicjowanie działalności mającej na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych projektantów, wytwórców i użytkowników specjalistycznych urządzeń technicznych oraz inspektorów kolejowego dozoru technicznego,
11)
ustalanie wymagań kwalifikacyjnych dla pracowników kolejowego dozoru technicznego,
12)
rozpatrywanie odwołań od decyzji okręgowych inspektorów,
13)
współpraca z Urzędem Dozoru Technicznego oraz z innymi urzędami i instytucjami w zakresie dozoru technicznego.
Do zakresu działania okręgowych inspektorów należy:
1)
wykonywanie dozoru technicznego w toku projektowania, wytwarzania, eksploatacji i napraw urządzeń technicznych oraz wytwarzania materiałów i elementów stosowanych do budowy i naprawy urządzeń technicznych, podlegających kolejowemu dozorowi technicznemu,
2)
wydawanie decyzji w sprawach wynikających z wykonywania dozoru technicznego,
3)
wydawanie świadectw dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych materiałów niebezpiecznych, o których mowa w § 6 pkt 5, na podstawie upoważnienia Głównego Inspektora,
4)
kontrola przestrzegania przepisów w zakresie dozoru technicznego,
5)
sprawdzanie kwalifikacji osób wytwarzających, naprawiających, obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne oraz osób wytwarzających elementy tych urządzeń,
6)
prowadzenie ewidencji urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu inspektoratu.
Czynności z zakresu dozoru technicznego, o których mowa w § 6 i 7, wykonują Główny Inspektor lub okręgowy inspektor oraz - na podstawie wydanego przez nich upoważnienia i legitymacji służbowej - pracownicy Głównego Inspektoratu lub okręgowych inspektoratów.
Pracownicy, o których mowa w § 8, mogą dokonywać odbiorów technicznych kolejowych pojazdów szynowych i urządzeń kolejowych oraz materiałów do ich budowy i montażu, przeznaczonych dla przewoźników kolejowych i zarządów kolei.
Organy kolejowego dozoru technicznego używają okrągłej pieczęci z godłem państwa.
Organy kolejowego dozoru technicznego prowadzą gospodarkę finansową na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie gospodarki finansowej specjalistycznych organów kolejowego dozoru technicznego (Dz. U. Nr 16, poz. 142).
Traci moc zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 1990 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania i organizacji specjalistycznych organów kolejowego dozoru technicznego (Monitor Polski Nr 28, poz. 221).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.