Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.166.1252

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1998 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
z dnia 28 grudnia 1998 r.
w sprawie organizacji i szczegółowego zakresu działania Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.

Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych (Dz. U. Nr 16, poz. 137, z 1975 r. Nr 16, poz. 91 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:
§  1. Działalnością Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych, zwanej dalej "Inspekcją", kieruje Główny Inspektor Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych, zwany dalej "Głównym Inspektorem".
§  2. Do zakresu działania Głównego Inspektora należy w szczególności:
1) ustalanie zasad i kierunków działania Inspekcji,
2) zatwierdzanie planów działalności wojewódzkich inspektoratów,
3) analizowanie sytuacji podaży i popytu oraz cen krajowego rynku rolno-spożywczego,
4) prowadzenie monitoringu krytycznych parametrów jakości gleb, roślin, produktów rolniczych i spożywczych oraz rozliczanie dotacji do kosztów kontroli gospodarstw ekologicznych,
5) sporządzanie zbiorczych opracowań dotyczących działalności Inspekcji,
6) nadzór merytoryczny nad wojewódzkimi inspektoratami oraz kontrola ich działalności,
7) opracowywanie instrukcji i metodyki postępowania kontrolnego dla wojewódzkich inspektoratów oraz organizowanie szkoleń zawodowych,
8) koordynacja rozwoju infrastruktury (w tym laboratoriów) wojewódzkich inspektoratów,
9) rozpatrywanie odwołań od zarządzeń, orzeczeń i decyzji,
10) opracowywanie i uzgadnianie zasad współpracy z innymi organami kontroli państwowej oraz organami ścigania.
§  3. Do zakresu działania wojewódzkiego inspektora działającego w imieniu wojewody należy w szczególności:
1) opracowywanie projektów planów działalności wojewódzkiego inspektoratu,
2) przeprowadzanie planowych i doraźnych kontroli w zakresie, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych (Dz. U. Nr 16, poz. 137, z 1975 r. Nr 16, poz. 91 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668),
3) badanie i orzekanie o jakości towarów z urzędu lub na wniosek zainteresowanych jednostek w zakresie określonym w pkt 2,
4) orzekanie o przeklasyfikowaniu lub oddaniu towarów nie odpowiadających obowiązującym normom lub procesom do przerobu na inne cele uzasadnione właściwościami towaru, a w razie całkowitej nieprzydatności towaru do celów gospodarczych - orzekanie o jego zniszczeniu,
5) wydawanie zakazów składowania towarów oraz przetrzymywania zwierząt rzeźnych i drobiu w pomieszczeniach lub przewożenia ich środkami nie nadającymi się do tego celu,
6) dokonywanie zabezpieczenia towaru w celu zapobieżenia wprowadzeniu do obrotu towarów, których jakość nie odpowiada wymaganiom obowiązujących norm lub przepisów,
7) badanie sytuacji w zakresie popytu i podaży oraz cen na krajowym rynku rolno-spożywczym,
8) prowadzenie sprawozdawczości i analizy wyników własnej działalności,
9) prowadzenie instruktażu i szkolenia pracowników,
10) współpraca z terenowymi organami administracji publicznej.
§  4.
1. W skład wojewódzkiego inspektoratu wchodzą:
1) dział kontroli roślinnej,
2) dział kontroli zwierzęcej,
3) dział organizacyjno-prawny,
4) dział administracyjno-budżetowy,
5) laboratorium kontrolno-analityczne.
2. Przy wojewódzkich inspektoratach ustanawiani są rzeczoznawcy z dziedziny techniki obrotu, towaroznawstwa i technologii oraz zaprzysiężeni próbobiorcy w dziedzinach należących do zakresu działania Inspekcji.
§  5. Traci moc rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 30 lipca 1970 r. w sprawie organizacji i szczegółowego zakresu działania Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych (Dz. U. Nr 19, poz. 160, z 1975 r. Nr 23, poz. 128 i z 1984 r. Nr 31, poz. 167).
§  6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.