Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2127 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 maja 2020 r.
§  6. 
1.  W czasie trwania drugiego roku aplikacji aplikant uczestniczy w zajęciach praktycznych w sądzie rejonowym lub sądach rejonowych wyznaczonych przez prezesa właściwego sądu apelacyjnego, zwanych dalej "praktyką w sądzie".
2.  W czasie odbywania praktyki w sądzie aplikant zapoznaje się z czynnościami sądu w sprawach cywilnych, gospodarczych, wieczystoksięgowych oraz rejestrowych i wykonuje zadania zlecone przez sędziego lub referendarza sądowego wyznaczonego na patrona przez prezesa sądu, w którym odbywa praktykę. Po zakończeniu praktyki w sądzie patron przedstawia radzie właściwej izby notarialnej pisemną opinię o przebiegu praktyki aplikanta, którą dołącza się do akt osobowych aplikanta.
3.  Aplikant odbywa praktykę w sądzie w wymiarze jednego dnia w tygodniu przez okres 6 miesięcy, w tym:
1) w wydziale ksiąg wieczystych przez okres co najmniej 3 miesięcy;
2) w wydziale cywilnym sądu rejonowego;
2a) w wydziale rodzinnym i nieletnich;
3) w wydziale gospodarczym sądu rejonowego w zakresie spraw upadłościowych i naprawczych;
4) w wydziale gospodarczym prowadzącym Krajowy Rejestr Sądowy;
5) w wydziale gospodarczym prowadzącym rejestr zastawów.
4.  Prezes rady właściwej izby notarialnej i prezes właściwego sądu apelacyjnego zawierają porozumienie w sprawie odbywania praktyki w sądzie, które określi termin rozpoczęcia, kolejność praktyki w sądzie dla poszczególnych aplikantów oraz wysokość wynagrodzenia patronów poszczególnych praktyk w sądzie wyznaczonych aplikantom.
5.  Aplikant pozaetatowy w tygodniu, w którym odbywa praktykę w sądzie, nie odbywa praktyki u notariusza, o której mowa w § 3 ust. 2, chyba że praktyka u notariusza jest odbywana w innym cyklu niż 1 dzień w tygodniu.