Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2127 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 maja 2020 r.
§  10. 
1.  Termin kolokwium wyznacza rada właściwej izby notarialnej, przy czym kolokwium przeprowadza się co najmniej na miesiąc przed upływem 2 lat i 6 miesięcy aplikacji. Informację o terminie kolokwium rada właściwej izby notarialnej ogłasza na swojej stronie internetowej co najmniej na 2 miesiące przed wyznaczonym terminem, a nadto zawiadamia o wyznaczonym terminie prezesa właściwego sądu apelacyjnego i Ministra Sprawiedliwości.
2.  W przypadku wspólnego prowadzenia zajęć seminaryjnych, o którym mowa w § 5 ust. 3, kolokwium przeprowadza rada izby notarialnej, na której obszarze odbywają się zajęcia seminaryjne. Przepis § 5 ust. 4 stosuje się odpowiednio.