§ 9. - Organizacja i funkcjonowanie kancelarii tajnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.114.765

Akt utracił moc
Wersja od: 29 czerwca 2010 r.
§  9.
1.
Dokumenty i materiały oznaczone różnymi klauzulami tajności są przechowywane w odrębnych szafach stalowych lub pomieszczeniach, chyba że wchodzą one w skład zbioru dokumentów.
2.
Dokumenty i materiały, o których mowa w ust. 1, mogą być przechowywane w jednej szafie stalowej lub pomieszczeniu, pod warunkiem ich fizycznego oddzielenia w sposób umożliwiający osobne zamknięcie. W takim przypadku szafa stalowa lub pomieszczenie musi spełniać wymagania określone w § 8, odpowiednie dla najwyższej klauzuli tajności przechowywanych w nich dokumentów lub materiałów.
3.
Kierownik jednostki organizacyjnej może wyrazić pisemną zgodę na przechowywanie dokumentów poza pomieszczeniami kancelarii, pod warunkiem spełnienia wymogów bezpieczeństwa odpowiednich do ich klauzul tajności, na czas niezbędny do realizacji zadań związanych z dostępem do tych dokumentów.