§ 8. - Organizacja i funkcjonowanie kancelarii tajnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.114.765

Akt utracił moc
Wersja od: 29 czerwca 2010 r.
§  8.
1.
W zależności od nadanej klauzuli tajności, dokumenty lub materiały są przechowywane w szafach stalowych:
1)
"poufne" - klasy A;
2)
"tajne" - klasy B;
3)
"ściśle tajne" - klasy C.
2.
Dokumenty lub materiały mogą być przechowywane poza szafami stalowymi w pomieszczeniach kancelarii spełniających następujące wymagania, w zależności od nadanej tym dokumentom i materiałom klauzuli tajności:
1)
"poufne" - odpowiadające co najmniej klasie 0 odporności na włamanie wg Polskiej Normy PN-EN 1143-1;
2)
"tajne" i "ściśle tajne" - odpowiadające co najmniej klasie 1 odporności na włamanie wg Polskiej Normy PN-EN 1143-1.
3.
Drzwi do pomieszczeń, o których mowa w ust. 2 pkt 2, zabezpiecza się dodatkowo odpowiednim zamkiem szyfrowym.
4.
Klasyfikację i wymagania techniczne urządzeń do ochrony dokumentów i materiałów zawierających informacje niejawne, o których mowa w ust. 1-3, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.