§ 6. - Organizacja i funkcjonowanie kancelarii tajnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.114.765

Akt utracił moc
Wersja od: 29 czerwca 2010 r.
§  6.
1.
Kancelaria powinna spełniać co najmniej następujące wymagania:
1)
być zlokalizowana w strefie bezpieczeństwa, o której mowa w art. 57 pkt 1 ustawy;
2)
ściany i stropy pomieszczeń kancelarii powinny być wykonane z trwałych i niepalnych materiałów oraz powinny spełniać wymagania w zakresie wytrzymałości klasy zwiększonej odporności na włamanie odpowiadającej konstrukcji murowanej z cegły pełnej o grubości 250 mm, ale nie niższej niż w klasie 0 wg Polskiej Normy PN-EN 1143-1; w przypadku gdy w kancelarii będą przechowywane dokumenty lub materiały zawierające informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową, ściany i stropy powinny ponadto spełniać wymagania w zakresie wytrzymałości klasy odporności pożarowej oraz nośności granicznej odpowiadającej konstrukcji murowanej z cegły pełnej o grubości 250 mm, ale nie niższej niż w klasie REI 60 wg Polskiej Normy PN-EN 13501-2;
3)
drzwi do kancelarii powinny spełniać co najmniej wymagania, o których mowa w Polskiej Normie PN-90/B-92270; w przypadku gdy w kancelarii będą przechowywane dokumenty lub materiały zawierające informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową, drzwi należy wyposażyć w zamek drzwiowy wielopunktowy;
4)
okna kancelarii, w której będą przechowywane dokumenty lub materiały zawierające informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową, w pomieszczeniach o architekturze umożliwiającej dostęp do nich - w szczególności gdy dolna krawędź okna znajduje się na wysokości poniżej 5 m od poziomu otaczającego terenu lub górna krawędź 3 m od poziomu dachu - powinny być zabezpieczone zakotwionymi stalowymi kratami zewnętrznymi lub wewnętrznymi z prętów o średnicy co najmniej 16 mm, o oczkach nie większych niż 150 mm na 150 mm; dopuszcza się inne zabezpieczenia posiadające odporność na włamanie nie mniejszą niż krata (zaleca się np. zamknięcie co najmniej w klasie 2, wg Polskiej Normy PN-ENV 1627);
5)
w przypadku innego usytuowania kancelarii niż określone w pkt 4, w której będą przechowywane dokumenty lub materiały zawierające informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową, okna kancelarii zabezpiecza się siatką wykonaną z drutu stalowego lub innego materiału o podobnych właściwościach, o średnicy nie mniejszej niż 2 mm, o oczkach nie większych niż 20 mm na 20 mm lub innym zabezpieczeniem posiadającym odporność na włamanie nie mniejszą niż siatka;
6)
w przypadku przechowywania dokumentów lub materiałów zawierających informacje niejawne stanowiące tajemnicę służbową okna w kancelarii o architekturze, o której mowa w pkt 4, zabezpiecza się w sposób, o którym mowa w pkt 5;
7)
wnętrze kancelarii powinno być zabezpieczone przed podglądem z zewnątrz.
2.
Kraty, o których mowa w ust. 1 pkt 4, mogą być rozsuwane lub otwierane pod warunkiem ich trwałego zamocowania i zabezpieczenia jedną kłódką klasy co najmniej 5 wg Polskiej Normy PN-EN-12320.
3.
Pomieszczenia kancelarii, w których są przechowywane dokumenty lub materiały stanowiące tajemnicę państwową, powinny być chronione systemem:
1)
sygnalizacji pożarowej;
2)
sygnalizacji włamania i napadu;
3)
nadzoru wizyjnego wraz z rejestracją obrazu, wyłącznie do obserwacji wejścia do kancelarii - w przypadku przechowywania w kancelarii dokumentów oznaczonych klauzulą "ściśle tajne".
4.
Instalowane systemy i urządzenia alarmowe powinny odpowiadać co najmniej stopniu 2 wg Polskiej Normy PN-EN 50131-1.