§ 5. - Organizacja i funkcjonowanie kancelarii tajnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.114.765

Akt utracił moc
Wersja od: 29 czerwca 2010 r.
§  5.
1.
W przypadku zmiany osób na stanowiskach, o których mowa w § 3 ust. 3 lub 5, sporządza się w dwóch egzemplarzach protokół zdawczo-odbiorczy. Pierwszy egzemplarz protokołu jest przechowywany w kancelarii, natomiast drugi egzemplarz - u pełnomocnika ochrony.
2.
Protokół, o którym mowa w ust. 1, sporządza się w obecności osoby zdającej obowiązki i osoby przejmującej obowiązki na stanowiskach, o których mowa w § 3 ust. 3 lub 5, oraz pełnomocnika ochrony lub upoważnionego przez niego pracownika jednostki organizacyjnej.
3.
W przypadku czasowej nieobecności osób na stanowiskach, o których mowa w § 3 ust. 3 lub 5, ich obowiązki przejmuje upoważniony pracownik kancelarii lub inny pracownik pionu ochrony. W razie ich braku kancelarię przejmuje protokolarnie inny pracownik wyznaczony przez kierownika jednostki organizacyjnej, na wniosek pełnomocnika ochrony.