§ 4. - Organizacja i funkcjonowanie kancelarii tajnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.114.765

Akt utracił moc
Wersja od: 29 czerwca 2010 r.
§  4.
1.
Do podstawowych zadań kierownika kancelarii należy:
1)
bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów;
2)
udostępnianie lub wydawanie dokumentów osobom do tego uprawnionym;
3)
egzekwowanie zwrotu dokumentów;
4)
kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów w kancelarii oraz jednostce organizacyjnej;
5)
prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami;
6)
wykonywanie poleceń pełnomocnika ochrony;
7)
nadzór nad pracą oddziałów kancelarii.
2.
Osoby, o których mowa w § 3 ust. 4 i 5, wykonują obowiązki kierownika kancelarii określone w ust. 1 pkt 1-6.