§ 3. - Organizacja i funkcjonowanie kancelarii tajnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.114.765

Akt utracił moc
Wersja od: 29 czerwca 2010 r.
§  3.
1.
Kancelarię tajną, zwaną dalej "kancelarią", tworzy kierownik jednostki organizacyjnej.
2.
Kancelaria, ze względów organizacyjnych, może mieć swoje oddziały tworzone i funkcjonujące zgodnie z zasadami i na warunkach przewidzianych dla kancelarii.
3.
Kancelarią kieruje kierownik kancelarii, wyznaczony przez kierownika jednostki organizacyjnej na wniosek pełnomocnika ochrony.
4.
Kierownik jednostki organizacyjnej, na wniosek pełnomocnika ochrony, może wyznaczyć zastępcę kierownika kancelarii.
5.
Oddziałem kancelarii kieruje zastępca kierownika kancelarii lub inny wyznaczony przez pełnomocnika ochrony pracownik pionu ochrony.