§ 16. - Organizacja i funkcjonowanie kancelarii tajnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.114.765

Akt utracił moc
Wersja od: 29 czerwca 2010 r.
§  16.
1.
Otrzymaną i wysyłaną przesyłkę bądź wytworzony dokument lub materiał rejestruje się we właściwych ewidencjach odpowiednio w kolejności wytworzenia lub otrzymania.
2.
Rejestracji we właściwych ewidencjach, o których mowa w ust. 1, dokonuje się atramentem lub tuszem w kolorze niebieskim lub czarnym. Zmian we właściwych ewidencjach dokonuje się kolorem czerwonym, umieszczając datę i czytelny podpis osoby dokonującej zmiany.
3.
Anulowania pozycji we właściwych ewidencjach, o których mowa w ust. 1, dokonuje się kolorem czerwonym, podając powód anulowania oraz umieszczając datę i czytelny podpis osoby dokonującej anulowania.
4.
Zabrania się wycierania i zamazywania rejestracji we właściwych ewidencjach, o których mowa w ust. 1.
5.
Na dokumentach elektronicznych nie dokonuje się zmian i skreśleń, o których mowa w ust. 2 i 3. Informacje o zmianach i skreśleniach umieszcza się we właściwych ewidencjach lub w metadanych dokumentu elektronicznego.