§ 15. - Organizacja i funkcjonowanie kancelarii tajnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.114.765

Akt utracił moc
Wersja od: 29 czerwca 2010 r.
§  15.
1.
Pilne przesyłki i dokumenty otrzymane za pośrednictwem narzędzia lub urządzenia kryptograficznego doręcza się niezwłocznie adresatom.
2.
Odbiór przesyłek i dokumentów, o których mowa w ust. 1, adresat potwierdza we właściwej ewidencji, podpisując się czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz odnotowując godzinę doręczenia.