§ 14. - Organizacja i funkcjonowanie kancelarii tajnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.114.765

Akt utracił moc
Wersja od: 29 czerwca 2010 r.
§  14.
1.
W kancelarii nie otwiera się przesyłek oznaczonych "do rąk własnych". W odpowiednim dzienniku lub rejestrze wpisuje się nadawcę, numer i datę wpływu przesyłki; w rubryce "Informacje uzupełniające/Uwagi" odnotowuje się, że przesyłka była oznaczona "do rąk własnych".
2.
Na opakowaniu przesyłek, o których mowa w ust. 1, wpisuje się datę wpływu, pozycję i numer, pod którym zarejestrowano przesyłkę. Przesyłkę przekazuje się - za pokwitowaniem - bezpośrednio adresatowi, a w razie jego nieobecności - osobie przez niego upoważnionej do odbioru.
3.
Zatrzymanie przez adresata przesyłki oznaczonej "do rąk własnych" odnotowuje się w rubryce "Informacje uzupełniające/Uwagi".
4.
Czynności, o których mowa w § 12 ust. 5, w stosunku do przesyłek, o których mowa w ust. 1, wykonuje adresat przesyłki.
5.
W przypadku zwrotu do kancelarii przesyłki, o której mowa w ust. 1, kierownik kancelarii, zastępca kierownika kancelarii lub pracownik kancelarii uzupełnia dane dotyczące przesyłki w odpowiednim dzienniku lub rejestrze.
6.
Jeżeli adresat podjął decyzję o przechowywaniu przesyłki oznaczonej "do rąk własnych" w kancelarii w stanie zamkniętym, kierownik kancelarii, zastępca kierownika kancelarii lub pracownik kancelarii wykonuje czynności, o których mowa w ust. 5, z udziałem adresata. Przesyłka jest w takim przypadku przechowywana w formie zapieczętowanego pakietu, a fakt ten odnotowuje się w rubryce "Informacje uzupełniające/Uwagi".