§ 13. - Organizacja i funkcjonowanie kancelarii tajnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.114.765

Akt utracił moc
Wersja od: 29 czerwca 2010 r.
§  13.
1.
Kierownik kancelarii, zastępca kierownika kancelarii lub pracownik kancelarii rejestruje przyjęte dokumenty w odpowiednim dzienniku lub rejestrze.
2.
Dla każdego dokumentu zawierającego informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową, z chwilą zarejestrowania, zakłada się kartę zapoznania się z dokumentem, którą dołącza się do dokumentu. Kartę zapoznania się z dokumentem można załączyć do dokumentu zawierającego informacje niejawne oznaczone klauzulą "poufne".
3.
Do zbioru dokumentów załącza się jedną kartę zapoznania się z dokumentem.
4.
Zarejestrowane dokumenty kierownik kancelarii, zastępca kierownika kancelarii lub pracownik kancelarii przekazuje albo udostępnia adresatowi lub upoważnionej osobie za pokwitowaniem.