§ 12. - Organizacja i funkcjonowanie kancelarii tajnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.114.765

Akt utracił moc
Wersja od: 29 czerwca 2010 r.
§  12.
1.
Kierownik kancelarii, zastępca kierownika kancelarii lub pracownik kancelarii przyjmuje przesyłki za pokwitowaniem i odciska na nich pieczęć oraz datę wpływu do jednostki organizacyjnej.
2.
Przyjmując przesyłkę, sprawdza się:
1)
prawidłowość adresu;
2)
całość pieczęci i opakowania;
3)
zgodność odcisku pieczęci na opakowaniu z nazwą jednostki organizacyjnej nadawcy;
4)
zgodność numeru na przesyłce z numerem tej przesyłki w wykazie lub w książce doręczeń.
3.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub śladów jej otwierania osoba kwitująca odbiór przesyłki sporządza, wraz z doręczającym, protokół uszkodzenia. Jeden egzemplarz protokołu przekazuje się nadawcy, drugi - pełnomocnikowi ochrony w jednostce organizacyjnej odbiorcy, a w przypadku gdy w obiegu przesyłek pośredniczył przewoźnik - kolejny egzemplarz protokołu przekazuje się także jemu.
4.
Pracownik jednostki organizacyjnej upoważniony do odbioru przesyłek niezwłocznie przekazuje je do kancelarii. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.
5.
Po otwarciu przesyłki kierownik kancelarii, zastępca kierownika kancelarii lub pracownik kancelarii:
1)
sprawdza, czy zawartość przesyłki odpowiada wyszczególnionym na niej numerom ewidencyjnym;
2)
ustala, czy liczba załączników i stron jest zgodna z liczbą oznaczoną na poszczególnych dokumentach.
6.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku czynności, o których mowa w ust. 5, kierownik kancelarii, zastępca kierownika kancelarii lub pracownik kancelarii sporządza w dwóch egzemplarzach protokół z otwarcia przesyłki zawierający opis nieprawidłowości, jeden egzemplarz przekazując do kancelarii nadawcy.
7.
Kierownik kancelarii, zastępca kierownika kancelarii lub pracownik kancelarii odnotowuje fakt sporządzenia protokołu, o którym mowa w ust. 3 i 6, w odpowiednim dzienniku lub rejestrze w rubryce "Informacje uzupełniające/Uwagi".