§ 11. - Organizacja i funkcjonowanie kancelarii tajnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.114.765

Akt utracił moc
Wersja od: 29 czerwca 2010 r.
§  11.
1.
W kancelarii przyjmuje się, rejestruje, przechowuje, przekazuje i wysyła dokumenty i materiały oraz prowadzi:
1)
rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;
2)
dziennik ewidencji, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;
3)
kartę zapoznania się z dokumentem, której wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;
4)
książkę doręczeń przesyłek miejscowych, której wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;
5)
wykaz przesyłek nadanych, którego wzór określa załącznik nr 6 do rozporządzenia
2.
W kancelarii dodatkowo prowadzi się rejestr wydanych przedmiotów, którego wzór określa załącznik nr 7 do rozporządzenia, do ewidencjonowania wydanych nośników do zapisów informacji w postaci cyfrowej, dysków optycznych i taśm elektromagnetycznych oraz innych przedmiotów.
3.
W przypadkach uzasadnionych organizacją ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej można prowadzić także inne dzienniki lub rejestry niż wymienione w ust. 1 i 2, w tym odrębne dzienniki lub rejestry dla dokumentów oznaczonych różnymi klauzulami tajności.
4.
Dopuszcza się prowadzenie w kancelarii ewidencji w formie elektronicznego rejestru dokumentów, z tym że w przypadku przetwarzania w ewidencji:
1)
informacji niejawnych system teleinformatyczny, w którym znajduje się ewidencja, musi spełniać wymagania rozdziału 10 ustawy;
2)
informacji jawnych system teleinformatyczny, w którym znajduje się ewidencja, musi w szczególności zapewniać:
a)
rozliczalność,
b)
niezaprzeczalność,
c)
integralność,
d)
dostępność.
5.
Za zgodą kierownika jednostki organizacyjnej w porozumieniu z pełnomocnikiem ochrony w kancelarii mogą być przyjmowane, rejestrowane, przechowywane i wysyłane dokumenty i materiały oznaczone klauzulą "zastrzeżone".