§ 1. - Organizacja i funkcjonowanie kancelarii tajnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.114.765

Akt utracił moc
Wersja od: 29 czerwca 2010 r.
§  1.
1.
Rozporządzenie określa:
1)
strukturę organizacyjną kancelarii tajnych;
2)
podstawowe zadania kierownika kancelarii tajnej;
3)
zakres i warunki stosowania środków ochrony fizycznej, z uwzględnieniem klauzul tajności dokumentów przechowywanych przez kancelarię tajną;
4)
tryb obiegu informacji niejawnych;
5)
wzór karty zapoznania się z dokumentem.
2.
Postanowień, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, nie stosuje się w jednostkach organizacyjnych organów wymienionych w art. 53 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych, zwanej dalej "ustawą".